Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Indeks SIMPLE - narzędzie prognostyczne u pacjentów z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową

Autor:
Anna Kozieradzka, Karol A. Kamiński, Sławomir Dobrzycki, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Konrad Nowalć, Włodzimierz J. Musiał
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
95
Strona końcowa:
99
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
STEMI, pPCI, stratyfikacja ryzyka, indeks SIMPLE, analiza przeżycia
Czytaj

Wprowadzenie: Prawidłowa ocena ryzyka u chorych po zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STelevation myocardial infarction - STEMI) jest jednym z ważniejszych problemów współczesnej kardiologii. Indeks SIMPLE (Simple Risklndex) uwzględnia wiek pacjenta, ciśnienie skurczowe krwi (systolic blood pressure - SBP) i częstość akcji serca (heart ratę - HR) przy przyjęciu. Został opracowany na bazie rejestru pacjentów z STEMI leczonych fibrynolitycznie. Służy do szybkiego prognozowania śmiertelności wewnątrzszpitalnej i 30-dniowej. Cel pracy: Ocena przydatności indeksu SIMPLE w określaniu śmiertelności 30-dniowej i rocznej w rejestrze pacjentówz STEMI leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową (primary percutaneous inten/ention - pPCI). Materiał i metodyka: Badaniem objęto 465 kolejnych pacjentów zSTEMI leczonych pPCI (średni wiek 58,3±11,35 lat), którzy byli następnie poddani rocznej obserwacji (mediana 430 dni). Każdemu pacjentowi obliczano wartość indeksu SIMPLE i na jej podstawie podzielono badanych na kwintyle i 3 grupy ryzyka: niskiego (1 i 2 kwintyl), średniego (3 i 4) i wysokiego (5 kwintyl). W analizie statystycznej użyto regresji logistycznej, analizy przeżycia Kaplana-Meiera oraz oceny krzywych ROC (Receiver Operating Characteristic). Wyniki: Wartości indeksu SIMPLE wahały się w granicach 2,7-65,2 (mediana 18,4). Pomiędzy grupą wysokiego ryzyka a pozostałymi grupami (niskiego i średniego ryzyka) obserwowano istotną statystycznie różnicę w przeżyciu 30-dniowym i rocznym (p<0,001 log-ranktest). Indeks SIMPLE charakteryzował się wysoką wartością prognostyczną w obserwacji 30-dniowej -c=0,79 (95%CI 0,69-0,88; p<0,0001). Utrzymywał stosunkowo wysoką zdolność predykcyjną w skali roku -c=0,73 (Cl 0,65-0,82; p<0,0001). Wwieloczynnikowej regresji logistycznej indeks SIMPLE był jedną ze zmiennych niezależnie związanych z wystąpieniem zgonu w rocznej obserwacji (OR 1,07; Cl 1,03-1,11). Wnioski: Indeks SIMPLE to użyteczne narzędzie stratyfikacji ryzyka u pacjentów z STEMI leczonych pPCI. Umożliwia wyodrębnienie chorych obciążonych wysokim ryzykiem zgonu wciągu 30 dni i jest również pomocny w prognozowaniu rocznego przeżycia.