Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Jakość życia a parametry echokardiograficzne u pacjentów po ablacji łącza przedsionkowo-komorowego z następczą stymulacją prawej komory

Autor:
Katarzyna Cholewa, Kinga Gościńska-Bis, Anna Maria Wnuk-Wojnar, Cezary Czerwiński, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
101
Strona końcowa:
105
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, ablacja, przewlekła stymulacja
Czytaj

Cel pracy: Ablacja łącza przedsionkowo-komorowego z następczą implantacją stymulatora poprawia jakość życia (j.ż.) i zmniejsza towarzyszące objawy u pacjentów z opornym na leczenie migotaniem przedsionków. Zamierzeniem było określenie związku pomiędzy j.ż., a czynnością i wymiarami lewej komory i lewego przedsionka w badaniu echokardiograficznym. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 23 kolejnych chorych (15 chorych, 8 mężczyzn), w wieku 38-82 lat (64±17 lat), których w naszym ośrodku poddano ablacji łącza przedsionkowo-komorowego i implantacji stymulatora. Okres obserwacji wynosił 11-80 miesięcy (29±18). Organiczna choroba serca występowała u 14 pacjentów. Wskazaniem do ablacji było objawowe, oporne na leczenie migotanie przedsionków (utrwalone u 10, napadowe u 13 pacjentów). We wszystkich przypadkach elektrodę komorową umieszczono w koniuszku prawej komory. Wyniki: Jakość życia uległa poprawie z 35,7±10,6 przed ablacją do 13±3,5 po ablacji (P<0,05). Klasa czynnościowa według Nowojorskiego Towarzystwa Chorób Serca (New YorkHeartAssociation - NYHA) zmniejszyła się z 2,6±l,06 do l,8±0,7 (P<0,05). Frakcja wyrzutowa lewej komory nie uległa istotnej zmianie (48%±17 vs 47±7; P =0,54). Nie obserwowano znaczących różnic przed i po ablacji w wymiarach lewej komory (55±18 vs 56±18; P=0,65). Nie stwierdzono redukcji wymiaru lewego przedsionka (43,5±5 vs 45,5±6; P=0,24). Takie czynniki, jak: wiek, czas obserwacji, obecność choroby organicznej serca, odstawienie leków antyarytmicznych nie miały wpływu na poprawę j.ż. Wnioski: Nie zaobserwowano związku pomiędzy poprawą j.ż. a wymiarami lewej komory i przedsionka oraz frakcją wyrzutową u pacjentów po ablacji łącza przedsionkowo-komorowego z powodu opornego migotania przedsionków.