Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena skuteczności wieloetapowego leczenia interwencyjnego wielopoziomowych zwężeń tętnic płucnych u dzieci

Autor:
Tomasz Moszura, Paweł Dryżek, Jadwiga Moll, Anna Mazurek-Kula, Andrzej Sysa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
107
Strona końcowa:
112
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiologia interwencyjna, stent, angioplastyka balonowa, zwężenie obwodowe tętnicy płucnej
Czytaj

Wprowadzenie: Zwężenia wielopoziomowe tętnic płucnych występują jako izolowana forma patologii płucnej lub współistnieją z wrodzoną wadą serca. U części pacjentów stanowiąone składową uwarunkowanych genetycznie zespołów chorobowych, takich jak: zespół Williamsa, Alagille'a i Noonan. Mimo znacznego postępu metod leczenia zabiegowego, opisywana patologia naczyń płucnych stanowi nadal trudne wyzwanie lecznicze. Cel pracy: Ustalenie skuteczności leczenia interwencyjnego w trakcie wieloetapowego leczenia dzieci zwielopoziomowymi zwężeniami tętnic płucnych. Materiał i metodyka: W okresie od 1999 do 2005 r. w Klinice Kardiologii wykonano 15 cewnikowań serca u 9 dzieci (6 dziewczynek i 3 chłopców w wieku od 8 miesięcy do 17 lat) z wielopoziomowymi wrodzonymi zwężeniami naczyń płucnych. Łącznie wykonano 27 zabiegów przezskórnej an-gioplastyki, w 8 przypadkach implantowano stenty wewnątrznaczyniowe po uprzedniej predylatacji zwężonego naczynia. Zabiegi wysokociśnieniowej angioplastyki balonowej wykonywano dobierając średnice balonu w granicach 150-300% minimalnej średnicy zwężenia. Do oceny skuteczności leczenia interwencyjnego użyto wskaźnika będącego stosunkiem ciśnienia systemowego do ciśnienia w prawej komorze. Skuteczność angioplastyki balonowej z implanatcją stentu oceniano w oparciu o wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej dystalnie w stosunku do poszerzanego zwężenia. Wyniki: U 8/9 pacjentów, uzyskano poszerzenie minimalnej średnicy zwężenia obwodowego naczyń płucnych o średnio 105% minimalnej średnicy zwężenia (maksymalnie 175%). U 1 pacjenta nie uzyskano istotnej zmiany średnicy zwężenia mimo implantacji stentu. Wartości ciśnienia skurczowego w prawej komorze uległy obniżeniu u 5/9 pacjentów, poszerzenie średnicy zwężonego miejsca o co najmniej 50% uzyskano u 6/9 pacjentów, a obniżenie wartości stosunku ciśnienia prawa komora/aorta o 20% u 5/9 dzieci. U wszystkich 9 pacjentów uzyskano wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej mierzony dystalnie w stosunku do poszerzanego zwężenia. ?redni wzrost war-tości skurczowego ciśnienia w tętnicy płucnej wynosił 16 mmHg. Wnioski: 1. Wieloetapowe zabiegi przezskórnej angioplastyki balonowej z implantacją stentów do zwężonych naczyń płucnych są skuteczną metodą lecze nia paliatywnego pozwalającą na poszerzenie zwężenia, co prowadzi do wyraźnej poprawy zaburzeń hemodynamicznych. 2. Obniżenie stosunku skurczowego ciśnienia w prawej komorze do ciśnienia aortalnego po leczeniu interwencyjnym występuje tylko u niektórych pacjentów pomimo poszerzenia tętnic płucnych.