Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej a funkcja tarczycy w zespole Turnera

Autor:
Beata Wikiera, Ewa Barg, Agnieszka Konieczna, Ewa Głąb, Anna Noczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
190
Strona końcowa:
194
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Turnera, przeciwciała przeciw tyreoperoksydazie
Czytaj

Wprowadzenie: Wśród pacjentek z zespołem Turnera (ZT) opisuje się częstsze występowanie chorób autoimmunologicznych w porównaniu z resztą populacji. W 5-10% przypadków choroby z autoagresji rozpoznaje się przed okresem dojrzewania. Celem pracy było określenie częstości występowania przeciwciał przeciwko tyreoperoksydazie (TPO-Ab) w odniesieniu do wzorca kariotypu, objawów klinicznych i funkcji hormonalnej tarczycy w grupie pacjentek z ZT. Materiał i metody: Analizie poddano 96 dziewcząt z ZT, w wieku 0,5-19,8 roku (średni wiek 12,3±5,0) oraz 58 dziewcząt dobranych pod względem wieku i BMI (grupa kontrolna). Zespół Turnera rozpoznano na podstawie obrazu klinicznego oraz wyniku analizy kariotypu. U 54 pacjentek stwierdzono monosomię X, u 7 – isochromosom, u 1 – inne aberracje chromosomu X, u 11 – mozaicyzm 45,X/46,XX, u 3 – 45,X/47,XXX, u 1 – 45,X/46,XX/47,XXX, u 19 – mozaicyzm z aberracjami strukturalnymi, w tym u 12 – 45,X/46,X,i(Xq), u 2 – inne, a u 5 – z chromosomem Y. U wszystkich dzieci określano stężenie TSH, FT4, FT3, TPO-Ab, cholesterolu, triacylogliceroli, u wszystkich przeprowadzono też badanie fizykalne i ultrasonograficzne. Wyniki: U 25% pacjentek z ZT stwierdzono dodatnie miano TPO-Ab. Częstotliwość ta była znamiennie wyższa (p=0,0017) w porównaniu z grupą kontrolną (5,2%). Dodatnie miano TPO-Ab występowało u 42% dziewcząt z izochromosomem (46,X,i(Xq) i 45,X/46,X,i(Xq)), u 22,2% z monosomią X oraz u 17,4% z innym kariotypem. Odsetek dodatnich przeciwciał TPO-Ab wzrastał wraz ze skumulowanym wiekiem pacjentek z ZT – wynosił on 6,7% w wieku 10 lat i prawie dwukrotnie wzrastał (12,1%) w następnym roku. Kolejny wyraźny wzrost obserwowano w wieku 16 lat (do 19,1%). Tendencję wzrostową obserwowano do 20 r.ż. ?redni wiek pacjentek z ujemnym mianem przeciwciał był istotnie niższy, niż z mianem dodatnim (p=0,018). Objawy nadczynności tarczycy wymagające krótkotrwałego leczenia tyreostatykami manifestowały tylko 2 pacjentki. U pozostałych nie obserwowano żadnych klinicznych cech dysfunkcji tarczycy mimo stwierdzanych anomalii dotyczących tarczycy, takich jak podwyższenie TSH (11,4%) lub obecność wola (28%). Brak korelacji między TPO-Ab, poziomami hormonów tarczycy oraz lipidów był prawdopodobnie związany z suplementacją L-tyroksyną, rozpoczętą u pacjentek z umiarkowanie podwyższonym poziomem TSH przed przeprowadzeniem obecnego badania. Wnioski: Wśród pacjentek z ZT, szczególnie z obecnym izochromosomem, częściej niż w grupie rówieśniczej występują przeciwciała przeciwtarczycowe. Ważne jest zatem monitorowanie TPO-Ab już od 10 r.ż., nawet u dziewcząt bez objawów choroby tarczycy. W praktyce klinicznej celowa wydaje się coroczna ocena funkcji tarczycy w celu wczesnego rozpoznania subklinicznej niedoczynności gruczołu. Może ona zwiększać deficyt wzrostu dziewcząt z ZT.