Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ekspresja powierzchniowa CD152 (CTLA-4) na limfocytach krwi obwodowej u dzieci z chorobą Hashimoto

Autor:
Anna M. Kucharska, Elżbieta Górska, Katarzyna Popko, Maria Wąsik, Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
167
Strona końcowa:
170
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
CTLA-4 ekspresja, autoimmunologia, choroba Hashimoto, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: CD152 (cytotoxic T lymphocyte – associated antigen-4 – CTLA-4) jest transbłonowym białkiem obecnym na limfocytach T, pełniącym kluczową rolę w negatywnej regulacji odpowiedzi immunologicznej aktywowanej antygenem. Polimorfizm jego genu jest uważany za istotny czynnik genetyczny, predysponujący do rozwoju autoimmunologicznych chorób tarczycy. Celem pracy była analiza powierzchniowej ekspresjii CTLA-4 (CD152) na limfocytach obwodowych u dzieci z chorobą Hashimoto. Materiał i metody: Analizowano próbki krwi 66 dzieci: 36 z chorobą Hashimoto i 30 z dobranej wiekowo grupy kontrolnej. Subpopulacje obwodowych limfocytów analizowano na podstawie oceny powierzchniowej ekspresji antygenów CD wykorzystując trójkolorową cytometrię przepływową (Coulter EPICS XL). Analizowano antygeny CD28, CD152, CD4 i CD8. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testu t oraz testów istotności, określających różnice między wskaźnikami struktury dla rozkładu normalnego z użyciem programu Statistica 5. Za istotne statystycznie przyjęto p<0,05. Wyniki: U dzieci z chorobą Hashimoto powierzchniowa ekspresja limfocytów CD8+ CD152+ była istotnie statystycznie niższa, niż w grupie kontrolnej (p=0,02). Występowanie innych antygenów CD badanych w naszym materiale nie różniło się istotnie statystycznie w grupie badanej i kontrolnej. Wniosek: U dzieci z chorobą Hashimoto powierzchniowa ekspresja antygenu CTLA-4 (CD152) na obwodowych limfocytach cytotoksycznych była istotnie statystycznie niższa, niż u zdrowych dzieci.