Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena związku insulinooporności z wybranymi adipocytokinami u dzieci z otyłością prostą – badania wstępne

Autor:
Agnieszka Rudzka-Kocjan, Maria Szarras-Czapnik, Janusz B. Książyk, Maria Ginalska-Malinowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
215
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
insulinooporność, adiponektyna, leptyna, rezystyna
Czytaj

Wprowadzenie: U dzieci z otyłością prostą obserwuje się insulinooporność – zaburzenie leżące u podłoża rozwoju zespołu metabolicznego. Tkanka tłuszczowa jest miejscem powstawania aktywnie biologicznych adipocytokin, które mogą odgrywać rolę w rozwoju insulinooporności. Cel pracy: Ustalenie występowania insulinooporności oraz jej powiązań z poziomem leptyny, adiponektyny i rezystyny u dzieci z otyłością prostą. Materiały i metody: Badaniami objęto 53 dzieci z otyłością (indeks masy ciała BMI >97 centyla) w średnim wieku 13,57 roku. BMI wynosił średnio +4,04 SDS. Wykonano test doustnego obciążenia glukozą (OGTT). Za prawidłowe wyniki insuliny w OGTT przyjęto: stężenie wyjściowe Ł15 µIU/mL i/lub maksymalny wyrzut w OGTT Ł150 µIU/mL i/lub wyrzut w 120’ Ł75 µIU/mL. Obliczono wskaźnik HOMA. Pacjentów podzielono na grupy ze względu na występowanie lub niewystępowania hiperinsulinemii lub/i insulinooporności. Oznaczono stężenia adiponektyny, leptyny i rezystyny. Wyniki: Hiperglikemię stwierdzono u 13,23% badanych, natomiast hiperinsulinemię (w teście OGTT) – u 83,02%. Ciężką insulinooporność (HOMA >3) rozpoznano u 71,82% osób. W grupie z hiperinsulinemią stwierdzono wyższe wartości glikemii w OGTT, niż w grupie bez hiperinsulinemii. U dzieci z insulinoopornością wykazano wyższe BMI i SD BMI. W pracy przedstawiono ponadto zależności poziomów adipocytokin z parametrami antropometrycznymi oraz gospodarki węglowodanowej u dzieci z insulinoopornością lub bez insulinooporności. Wnioski: U dzieci z ciężką insulinoopornością stężenia adiponektyny są odwrotnie proporcjonalne do stężeń glukozy. Odmienną zależność obserwuje się w grupie pacjentów bez ciężkiej insulinooporności. U pacjentów z insulinoopornością stężenia leptyny rosną wprost proporcjonalnie do stopnia otyłości i poziomów insuliny.