Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kandydoza pochwy u ciężarnych

Autor:
Tomasz Machalski, Joanna Der, Jerzy Sikora
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
3
Strona początkowa:
185
Strona końcowa:
186
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
kandydoza, zapalenie pochwy, ciąża
Czytaj

Wprowadzenie: Bezobjawowe nosicielstwo i kandydoza pochwy są u ciężarnych zjawiskiem częstym. Przedwczesne odpływanie płynu owodniowego zwiększa umieralność okołoporodową noworodków. Infekcja dróg rodnych wydaje się najpoważniejszą przyczyną etiologiczną przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania kolonizacji pochwy szczepami Candida albicans, częstość objawów zapalenia sromu i pochwy oraz porównanie częstości występowania przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego w grupie z kandydoza pochwy oraz grupie kontrolnej ciężarnych, u których nie stwierdzano kolonizacji i objawów vulvovaginitis. Materiał i metody: Materiał stanowiło 1686 ciężarnych, podzielonych na podstawie kolonizacji drożdżami na grupę badaną, w której było 186 ciężarnych, i grupę kontrolną - 1322 ciężarnych. Analizowano częstość kandydozy w grupie badanej oraz porównano częstość występowania przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego w grupie badanej i kontrolnej. Wyniki: Kolonizację tylnego sklepienia pochwy i kanału szyjki Candida albicans stwierdzono w 186 przypadkach (11%), objawy vulvovaginitis w 68 przypadkach (36,6%), odpływanie płynu owodniowego w 23 przypadkach (12,4%) w grupie badanej i u 128 (9,7%) kobietw grupie kontrolnej (9,7%). Wnioski: Kolonizacja pochwy szczepami Candida albicans oraz kandydoza pochwy w badanym materiale jest zjawiskiem rzadszym niż do tej pory sądzono. Zakażenie pochwy Candida albicans wydaje się nie mieć wpływu na częstość występowania przedwczesnego odpływania płynu owodniowego.