Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niepożądane reakcje polekowe jako przyczyna hospitalizacji

Autor:
Ewa Duczmal, Anna Bręborowicz
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
1
Strona początkowa:
14
Strona końcowa:
18
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
niepożądane reakcje polekowe, alergia na leki, dzieci
Czytaj

Celem pracy była ocena częstości występowania i charakteru reakcji polekowych, które były główną przyczyną hospitalizacji na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Ostrzeszowie. Materiał i metody: W latach 1993-1999 na Oddziale Dziecięcym hospitalizowano 4996 dzieci. Grupę badaną stanowiło 58 pacjentów hospitalizowanych z powodu niepożądanych reakcji polekowych (28 dziewczynek i 30 chłopców). ?rednia wieku w analizowanej grupie wynosiła 4,7 roku. Dokonano retrospektywnej oceny dokumentacji lekarskiej, a także przeanalizowano dane z wywiadu (obciążenia rodzinne i osobnicze chorobami atopowymi, wcześniejsze schorzenia), wynik badania podmiotowego i wyniki badań pomocniczych. Wyniki, wnioski: Odczyny niepożądane stanowiły 1,2% ogólnej liczby hospitalizacji. Najwyższy odsetek (1,58%) odnotowano w roku 1999, ale różnice między kolejnymi latami nie były istotne statystycznie. Odczyny polekowe występowały najczęściej w okresie letnim, nie obserwowano natomiast różnic w częstości występowania reakcji polekowych w zależności od płci. Wśród osób badanych obciążenia rodzinne lub osobnicze schorzeniami atopowymi nie były częstsze niż w całej populacji. W zależności od czasu wystąpienia reakcji wyróżniono: odczyny ostre (6,9%), podostre (62,1%), utajone (15,5%) i nie-sklasyfikowane. Obserwowano 7 reakcji systemowych i 51 reakcji narządowych wśród tych ostatnich dominowały objawy skórne. Opierając się na analizie wywiadu, odchyleń w badaniu przedmiotowym, przebiegu reakcji i na badaniach dodatkowych wyróżniono następujące typy reakcji: alergiczne typu I - u 29,3%, typu II - u 3,5%, typu III - u 10,3%, typu IV - u 43,1%, nietolerancję niesteroidowych leków przeciwzapalnych - u 10,34%, odczyn fotoalergiczny - u 1,7%, zespół Hoigne' - u 1,7%. Najczęściej przyczyną reakcji niepożądanych były penicyliny półsyntetyczne, cefalosporyny i niesteroidowe leki przeciwzapalne.