Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wyników badania ultradźwiękowego kości piętowej oraz wybranych wskaźników rozwoju biologicznego u dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat - część 1: pomiary somatyczne i stan odżywienia

Autor:
Agnieszka Kiliańska, Danuta Chlebna-Sokół
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
1
Strona początkowa:
27
Strona końcowa:
34
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
badanie ultradźwiękowe kości piętowej, dzieci, pomiary somatyczne
Czytaj

Wprowadzenie: W okresie przyspieszonego wzrastania i dojrzewania organizmu obserwuje się istotne zwiększenie wymiarów szkieletu, co wiąże się przede wszystkim z szybkim przyrostem masy kostnej, szczególnie jej części mineralnej. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi napytanie jaki jest stan mineralizacji kośćca i jego fizjologiczne uwarunkowania (wiek, płeć, wysokość i masa ciała, stan odżywienia, zaawansowanie w pokwitaniu) u dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat i czy występuj ąnie-prawidłowości (i jakiego rodzaju) w tym zakresie. Materiał i metody: Badaniami objęto 300 dzieci, uznanych za zdrowe, w wieku 10-13 lat; 126 chłopców i 174 dziewczynki, uczęszczających do losowo wybranych szkół podstawowych z każdej dzielnicy Łodzi. U wszystkich dzieci przeprowadzono: podmiotowe i przedmiotowe badanie lekarskie; pomiary masy ciała i wysokości dla wyliczenia na ich podstawie wskaźnika masy ciała; badanie ultradźwiękowe kości piętowej. Za prawidłowe uznawano wyniki poszczególnych parametrów ultradźwiękowych mieszczące się w zakresie ± 1,0 liczby odchyleń standardowych od średniej dla płci i wieku (wskaźnik Z-score). Wyniki: W badaniu ultradźwiękowym kości piętowej obniżenie co najmniej jednego parametru Z-score stwierdzono u 45,3% badanej populacji. Dla wartości bezwzględnych wszystkich parametrów ultradźwiękowych wykazano istotne statystycznie, dodatnie zależności od wieku badanych. Znamienne statystycznie, dodatnie korelacje pomiędzy wartościami parametrów ultradźwiękowych a masą i wysokością ciała oraz stanem odżywienia, stwierdzono zarówno u chłopców, jak i dziewczynek oraz łącznie w całej badanej grupie. Wnioski: 1) U 45% zdrowych dzieci uczęszczających do łódzkich szkół podstawowych, stwierdzono za pomocą metody ultradźwiękowej obniżenie gęstości mineralnej kośćca. 2) Parametry badania ultradźwiękowego kości piętowej w grupie dzieci 10-13 lat zależą od wieku, masy i wysokości ciała oraz stanu odżywienia. 3) Metoda ultradźwiękowa oceny masy kostnej okazała się bardzo przydatna w badaniach przesiewowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.