Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza związku między zaburzeniami dobowego rytmu ciśnienia tętniczego a polimorfizmem I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Autor:
Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Wojciech Młynarski, Izabela Klich, Joanna Bodalska-Lipińska, Grzegorz Misiak, Leszek Markuszewski, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
42
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego, polimorfizm genu enzymu konwertującego angiotensynę, dzieci i młodzież
Czytaj

Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu insercyjno-delecyjnego I/D polimorfizmu genu enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) na występowanie zaburzeń dobowego rytmu ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1. Materiał i metody: Analizą objęto 113 pacjentów (K/M —51/62), w wieku od 10,5 do 19,1 roku, z czasem trwania choroby od 2,0 do 17,3 roku, bez cech nadciśnienia tętniczego w badaniach ambulatoryjnych i bez mikroalbuminurii. U chorych przeprowadzono całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego. Oceniono wartości skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia tętniczego (blood pressure - BP) oraz dobową zmienność rytmu BP. Polimorfizm genu ACE oznaczono metodą amplifikacj i DNA za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy DNA. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy częstości rozkładu genotypów polimorfizmu genu ACE u 27 osób stwierdzono genotyp II, u 40 pacjentów — ID, a u 46 — DD. W grupie pacjentów z polimorfizmem DD odnotowano wyższe, niż u chorych z polimorfizmem II lub ID (grupa II+ID) wartości ciśnienia skurczowego (104 vs. 101 mmHg; p=0,037), rozkurczowego (54 vs. 52 mmHg, p=0,01) i średniego (71 vs. 68 mmHg, p=0,013) w godzinach nocnych. W grupie DD w porównaniu z grupą II+ID obserwowano mniejszą średnią wartość nocnego spadku ciśnienia rozkurczowego (18,1 vs. 20,4 mmHg, p=0,04) oraz większą liczbę przypadków z zaburzonym dobowym rytmem DBP (non-dipper) (15 vs. 0 %, p=0,004). Wnioski: Polimorfizm genu ACE u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 jest związany z zaburzeniami ciśnienia tętniczego w godzinach nocnych.