Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niedokrwistosc mikrocytarna - czy zawsze z niedoboru żelaza?

Autor:
Barbara Tejza, Andrzej Kuryłak, Monika Pogorzała, Anna Krenska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
46
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
niedokrwistość, talasemią, dzieci
Czytaj

Wstęp: Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest najczęstszą niedokrwistością w polskiej populacji dziecięcej, dającą w badaniu morfologicznym obraz anemii mikrocytarnej. W diagnostyce różnicowej niedokrwistości mikrocytarnej wymienia się talasemię — chorobę rzadko występującą w populacji polskiej. Z obserwacji własnych wynika, że jednostka ta jest coraz częściej rozpoznawana i powinna być wykluczona na wstępnym etapie diagnostyki różnicowej niedokrwistości w grupie chorych, którzy nie odpowiadająna leczenie żelazem. Cel pracy i metody: Celem pracy była prezentacja przypadków dzieci z talasemiąbeta minor, u których wstępne podejrzenie choroby wysunięto na podstawie prawidłowych parametrów gospodarki żelazowej ustroju i dokładnej analizy parametrów krwi obwodowej oraz wskaźników czerwonokrwinkowych (Mentzer, Shine-Lal, England-Fraser). Wyniki: U wszystkich dzieci z wartościami wskaźników czerwonokrwinkowych charakterystycznymi dla talasemii, rozpoznanie weryfikowano badaniem elektroforetycznym hemoglobiny, w którym wykazano typowy dla talasemii beta wzrost wartości HgbA2 i HgbF. Wnioski: Uwzględnienie wymienionych wskaźników czerwonokrwinkowych w diagnostyce niedokrwistości mikrocytarnych jest przydatne w codziennej praktyce w różnicowaniu między stanem sideropenii i nosicielstwem talasemii.