Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wybranych czynników ryzyka wystąpienia martwiczego zapalenia jelit u noworodków i niemowląt

Autor:
Jarosław Mozgiel
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
2
Strona początkowa:
97
Strona końcowa:
103
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
noworodek, enterocolitis necroticans, EN, czynniki ryzyka
Czytaj

Wstęp. Enterocolitis necroticans (EN) jest jedną z najpoważniejszych chorób noworodków. Przyjmuje się, że decydujące znaczenie w jej etiopatogenezie ma niedokrwienie ściany jelita oraz działanie czynnika infekcyjnego. Celem pracy była ocena rodzaju i częstości występowania czynników ryzyka EN. Materiał i metody. Badaniem objęto 71 noworodków i niemowląt (41 chłopców, 30 dziewcząt) leczonych z powodu EN w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach w okresie od 1991 r. do 2002 r. Analizując materiał kliniczny zastosowano klasyfikację Bella. Wyniki. Wiek płodowy badanych dzieci wynosił od 26 do 42 tygodni. Poród o czasie odnotowano u 27, a poród przedwczesny u 44 matek dzieci leczonych z powodu EN. W61 przypadkach noworodki pochodziły z ciąży pojedynczej, a w 10 z bliźniaczej. W 24 przypadkach poród odbył się drogą cięcia cesarskiego. Urodzeniowa masa ciała dzieci wahała się od 750 do 4150 g. Ocenę w skali Apgar od 0 do 7 punktów w pierwszej minucie odnotowano u 45 noworodków. U 32 dzieci stwierdzono zespół zaburzeń oddychania, u 6 - przetrwały przewód tętniczy. Przed wystąpieniem objawów EN żywienie enteralne stosowano u 49 noworodków, pokarm kobiecy otrzymywało 27 dzieci, a sztuczny 22 badanych. Wnioski. Stwierdzono statystycznie znamienną zależność między niską masą urodzeniową a ciężkością przebiegu klinicznego EN.