Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wyników badania ultradźwiękowego kości piętowej oraz wybranych wskaźników rozwoju biologicznego u dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat - część 2: dojrzewanie płciowe

Autor:
Agnieszka Kiliańska, Danuta Chlebna-Sokół
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
2
Strona początkowa:
113
Strona końcowa:
118
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
badanie ultradźwiękowe kości piętowej, dzieci, dojrzewanie płciowe
Czytaj

W okresie przyspieszonego wzrastania i dojrzewania organizmu obserwuje się istotne zwiększenie wymiarów szkieletu, co wiąże się przede wszystkim z szybkim przyrostem masy kostnej, szczególnie jej części mineralnej. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie jaki jest stan mineralizacji kośćca i jego fizjologiczne uwarunkowania, w tym wpływ zaawansowania w pokwitaniu, u dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat i czy występują nieprawidłowości w tym zakresie. Materiał i metody: Badaniami objęto 300 dzieci, uznanych za zdrowe, w wieku 10-13 lat, 126 chłopców i 174 dziewczynki, uczęszczających do losowo wybranych szkół podstawowych z każdej dzielnicy Łodzi. U wszystkich dzieci przeprowadzono: przedmiotowe badanie lekarskie z ocenąfazy dojrzewania płciowego oraz badanie ultradźwiękowe kości piętowej (QUS — quantitative ultrasound). Za prawidłowe uznawano wyniki poszczególnych parametrów ultradźwiękowych mieszczące się w zakresie plus/minus 1,0 liczby odchyleń standardowych od średniej dla płci i wieku (wskaźnik Z-score). Wyniki: Znamienne statystycznie, dodatnie korelacje pomiędzy wartościami parametrów ultradźwiękowych a fazami dojrzewania płciowego, stwierdzono zarówno u chłopców, jak i dziewczynek. Wnioski: 1. Wartości parametrów ultradźwiękowych kości piętowej u dzieci w wieku 10-13 lat wykazują istotną zależność od fazy dojrzewania płciowego. 2. W grupie dziewczynek bardziej zaawansowanych w pokwitaniu stwierdzono niższe przyrosty masy kostnej w porównaniu do chłopców; to niepokojące spostrzeżenie wskazuje na konieczność kontynuowania badań u dzieci do czasu zakończenia pokwitan.