Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywacja komórek NK (natural killer) cytokinami: il-2 oraz kombinacją il-12 i il-18 u dzieci chorych na cukrzycę typu 1

Autor:
Sławomir Chrul, Ewa Polakowska, Agnieszka Szadkowska, Ewa Chrul, Joanna Bodalska-Lipińska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
3
Strona początkowa:
193
Strona końcowa:
198
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
komórki NK, cukrzyca typu 1, IL-2, IL-12, IL-18
Czytaj

Wprowadzenie: Komórkom NK (natural killer cells) przypisuje się kluczową rolę w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. Publikowane dotychczas prace wskazują na zaburzenia liczebności tej populacji komórek u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1. przy braku wyraźnych dowodów na zaburzenia ich funkcji. Celem pracy była ocena stopnia aktywacji komórek NK pod wpływem stymulacji cytokiną IL-2 oraz łącznie cytokinami IL-12 i IL-18. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 33 dzieci chorych na cukrzycę typu 1 w wieku 5-18 lat, w okresie pierwszych 3 miesięcy choroby, oraz u 25 zdrowych dawców krwi. Jednocześnie wykonano też analizę obecności na powierzchni komórek NK antygenów CD25 oraz CD69 i oznaczono stężenia wydzielanych w hodowlach cytokin IFN-y i TNF-a. Wyniki: Interleukina IL-2 oraz łącznie zastosowane cytokiny IL-12 i IL-18 wywołują w grupie badanej porównywalny z grupą kontrolną znamienny wzrost liczby komórek NKCD25'+', silniejszy przy mieszaninie cytokin IL-12 + IL-18. Odmiennie zachowuje się populacja komórekNKCD69'+'. Tutaj silniejszy wpływ na powiększenie populacji wywiera interleukina IL-2. Jej wpływ na komórki NKCD69(+) jest jednak znamiennie słabszy u dzieci chorych na cukrzycę (p=0,02). IL-2 silniej niż zastosowane łącznie IL-12 i IL-18 wywołuje wzrost wydzielania TNF-a (bez różnicy w sile aktywacji między badanymi grupami). Wpływ tych cytokin na wzrost wydzielania IFN-y jest podobny, jednak porównanie wydzielania IFN-y między badanymi grupami wskazuje, że przy jednoczesnej stymulacji IL-12 i IL-18 wydzielanie jest znamiennie słabsze u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 (p=0,001). Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na istnienie w cukrzycy typu 1 zaburzeń czynnościowych komórek NK.