Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie NT-proBNP w 4-5 dobie zawału serca leczonego metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej jako wskaźnik wystąpienia obniżonej frakcji wyrzutowej lewej komory

Autor:
Iwona Koska, Jan Henryk Goch, Łukasz Polak, Marek Maciejewski, Krzysztof Chiżyński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
155
Strona końcowa:
159
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, pierwotna angioplastyka, NT-proBN P, frakcja wyrzutowa
Czytaj

Wprowadzenie: N-końcowy fragment propeptydu natriuretycznego typu B (N-terminal pro-brain natriuretic peptide - NT-proBNP) jest obecnie coraz częściej stosowanym markerem w ocenie pozawałowej dysfunkcji lewej komory i stratyfikacji ryzyka zgonu w przebiegu zawału mięśnia sercowego (ZS). Istnieją liczne doniesienia o prognostycznym znaczeniu NT-proBNP oznaczanym we wczesnym okresie ZS. Brak jednak danych odnośnie roli oraz optymalnego czasu oznaczania tego peptydu u pacjentów z pierwszym w życiu ZS z przetrwałym uniesieniem odcinka ST leczonych metodą pierwotnej angioplastyki z uzyskaniem pełnej rewaskularyzacji wieńcowej. Cel pracy: Ocena roli NT-proBNP w przewidywaniu wystąpienia obniżonej frakcji wyrzutowej lewej komory oraz określenie optymalnego czasu oznaczania NT-proBNP u chorych z pierwszym ZS leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Materiał i metodyka: Do badania włączono 111 kolejnych chorych z pierwszym w życiu ZS z przetrwałym uniesieniem odcinka ST leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu w tętnicy odpowiedzialnej za ZS (w pozostałych naczyniach nie występowały krytyczne zwężenia). NT-proBNP oznaczono w surowicy krwi w 1 dobie ZS (przy przyjęciu do szpitala) oraz w 4-5 dobie (przy wypisie). Badanie echo-kardiograficzne z obliczeniem frakcji wyrzutowej (ejection fraction - EF) wykonywano w 4-5 dobie ZS. Wyniki: U 31 osób (28%) stwierdzono obniżenie EF poniżej 55%. ?rednia EF w tej grupie (grupa badana), w porównaniu do grupy kontrolnej, wynosiła 46,7% (±6,2) vs 63% (±5,2), p<0,05; średnie stężenie NT-proBNPw przy przyjęciu: 1151,7 pg/ml (±1388) vs 309,0 pg/ml (±630), p<0,05; NT-proBNP w 4-5 dobie 2089,0 pg/ml (±2080) vs 548,4 pg/ml (±737), p<0,05; średni wiek pacjentów 59 vs 54 lata, p<0,05. Analiza jedno-czynnikowa wykazała związek pomiędzy EF<55% a wiekiem chorych (OR=1,05; p=0,02), godziną zawału (0R=l,14; p=0,01), klasą Killipa >2 przy przyjęciu (0R=3,91; p=0,04), stężeniem CK-MB przy przyjęciu (OR=1,004; p=0,02), NT-proBNP przy przyjęciu (0R=l,13; p=0,002) oraz NT-proBNP w 4-5 dobie (0R=2,89; p<0,001). Jedynym niezależnym czynnikiem związanym z obniżeniem EF<55% we wczesnym okresie ZS okazało się stężenie NT-proBNP w 4-5 dobie. Wnioski: 1. Prognostycznymi czynnikami wystąpienia obniżenia EF<55% są: starszy wiek chorych, opóźnienie udrożnienia tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej za ZS, stężenie CK-MB, klasa Killipa oraz stężenie NT-proBNP (oznaczane w 1, jak i 4-5 dobie ZS). 2. Stężenie NT-proBNP oznaczane w 4-5 dobie u chorych z pierwszym ZS leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej jest jedynym niezależnym czynnikiem związanym z wystąpieniem po ZS EF<55%.