Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia metaboliczne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w zależności od stopnia i rodzaju otyłości

Autor:
Anna Szyndler, Marzena Chrostowska, Anna Lakowska, Katarzyna Śmiałek, Radosław Szczęch, Krzysztof Narkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
163
Strona końcowa:
166
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze, otyłość
Czytaj

Wprowadzenie: Zespół metaboliczny związany jest ze zwiększoną chorobowością oraz śmiertelnością z powodu chorób układu sercowo-naczy-niowego. Otyłość wydaje się zajmować kluczową rolę w patomechanizmie jego powstawania. Cel pracy: Próba oceny związku pomiędzy występowaniem zaburzeń metabolicznych a stopniem i rodzajem otyłości u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metodyka: Badaniem objęto grupę 572 chorych z nadciśnieniem tętniczym (275 kobiet i 297 mężczyzn). ?rednia wieku badanej grupy chorych wynosiła 53,0±14,6 lat (zakres 18-85 lat), a wskaźnik masy ciała 28,5±5,0 kg/m2. Definicję zespołu metabolicznego przyjęto zgodnie z zaleceniami ATP III. Wyniki: Wśród osób z nadciśnieniem tętniczym nadwagę stwierdzono u 43,7%, otyłość u 35,2% badanych; ponadto otyłość typu brzusznego występowała u 44,8% pacjentów w tym 50,9% kobiet oraz 39,2% mężczyzn (p<0,05). Częstość występowania otyłości brzusznej nie różniła się znamiennie pomiędzy grupami w zależności od wartości wskaźnika masy ciała (bodymass index- BMI) (<25,25-30 oraz >30 kg/m2). Hipertrójgli-cerydemię stwierdzono u 39%, obniżone stężenie cholesterolu HDL - 20,3%, zaburzenia gospodarki węglowodanowej u 27,9% badanych. Zaobserwowano częstsze występowanie hipertrójglicerydemii i hiperglikemii w całej grupie badanej oraz obniżonego stężenia cholesterolu HDL wśród mężczyzn wraz ze wzrostem BMI oraz występowaniem otyłości brzusznej. Wnioski: 1. Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości w grupie badanej nie odbiega od częstości ich występowania w populacji osób z nadciśnieniem tętniczym. Pozostałe składowe zespołu metabolicznego występują częściej w grupie badanej niż w populacji ogólnej. 2. Częstość występowania otyłości brzusznej nie zmienia się istotnie wraz ze wzrostem wartości wskaźnika BMI w grupie badanej. 3. Hiperglikemia oraz hipertrójglicerydemia występują znamiennie częściej w grupie osób z otyłością brzuszną oraz w grupach z nadwagą i otyłością. 4. Nieprawidłowe stężenie cholesterolu HDL występuje znamiennie częściej w grupie mężczyzn z otyłością centralną orazz nadwagą lub otyłością w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała.