Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wysokie stężenie immunoglobuliny E w surowicy markerem pomyślnego przebiegu zawału mięśnia sercowego u mężczyzn?

Autor:
Władysław Sinkiewicz, Ewa Żekanowska, Joanna Dudziak, Magdalena Papkę
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
167
Strona końcowa:
170
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, immunoglobulina E, endogenna heparyna, kompleksy TAT
Czytaj

Wprowadzenie: U chorych z zawałem mięśnia sercowego i wyjściowymi podwyższonymi poziomami immunoglobuliny E (immunoglobulin E- IgE) w surowicy obserwuje się niższą śmiertelność oraz mniejszą ilość powikłań w przebiegu choroby, niż u chorych z niższym stężeniem IgE w surowicy. Cel pracy: Ocena, czy zachodzi związek między poziomem IgE w surowicy chorych ze świeżym zawałem serca, a stężeniem heparyny endogennej - markera aktywności komórek tucznych. Starano się też ocenić, czy i jaki istnieje związek pomiędzy stężeniem heparyny endogennej w surowicy a markerami trombinogenezy - kompleksami trombina-antytrombina III (TAT), będących specyficznymi i najczulszymi markerami zakrzepicy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 67 osób ze świeżym zawałem serca bez zatrzymania krążenia i wstrząsu przed przyjęciem do szpitala, bez współistniejących przewlekłych chorób zapalnych oraz z ujemnym wywiadem alergicznym osobistym i rodzinnym, w wieku 37-70 r.ż. (śr. wieku 55 lat, 52 mężczyzn), oraz 35 osób zdrowych (śr. wieku 52,3 lat, 28 mężczyzn). U wszystkich pacjentów oznaczano stężenie IgE w surowicy (UniCAP), kompleksyTATw osoczu (met. ELISA) oraz heparyny endogennej (Coatest® Heparin) tuż po przyjęciu do szpitala, lecz przed rozpoczęciem leczenia. Czas od początku bólu do hospitalizacji nie przekraczał średnio 6 godzin. Wyniki: Stwierdzono istotnie wyższe osoczowe stężenia heparyny osób z zawałem w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,0001) oraz u mężczyzn w stosunku do kobiet w grupie badanej (p<0,01). Wyższe stężenia IgE ściśle korelowały z wyższymi stężeniami heparyny endogennej (r=0,571, p<0,001). Stwierdzono wysoką znamienną ujemną korelację pomiędzy wyższymi stężeniami heparyny endogennej a stężeniami kompleksów TAT (r=-0,42,p<0,001) Wnioski: 1. Wyniki przeprowadzonych badań u chorych z zawałem serca sugerują, że wysokie stężenie IgE pozostające w istotnej dodatniej korelacji z wyższymi stężeniami heparyny endogennej, może być pomyślnym wskaźnikiem rokowniczym przebiegu zawału i śmiertelności u mężczyzn. 2. Ochronna rola wyższych stężeń heparyny endogennej w zawale przejawia się przez ujemny wpływ na trombinogenezę mierzoną stężeniami kompleksów TAT, co może mieć ewentualny wpływ na rozległość zawału i jego przebieg kliniczny.