Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wysiłkowa niedomykalność mitralna u chorych po zawale serca z umiarkowanym uszkodzeniem lewej komory

Autor:
Bohdan Firek, Andrada Łabęcka, Piotr Szymański, Marek Kośmicki, Ilona Kowalik, Hanna Szwed, Tomasz Pasiersk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
173
Strona końcowa:
177
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa, niedomykalność mitralna, echokardiografia wysiłkowa
Czytaj

Wprowadzenie: Pozawałowa niedomykalność mitralna (mitral regurgitation - MR) jest powikłaniem o niekorzystnym znaczeniu prognostycznym, a jej nasilenie się w trakcie wysiłku fizycznego może być przyczyną poważnych objawów. Dotychczas oceniano głównie wysiłkową MR u chorych ze znacznym uszkodzeniem lewej komory (LK). Występowanie tego zjawiska u chorych po zawale serca z umiarkowanym uszkodzeniem LK nie jest jasne. Cel pracy: Ocena uwarunkowań MR wspoczynku i podczas wysiłku fizycznego u pacjentów po zawale serca, z umiarkowanym upośledzeniem czynności LK. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 42 mężczyzn i 14 kobiet w średnim wieku 62,5±9 lat, z małą i umiarkowaną pozawałowa MR, u których wykonano badanie wysiłkowe na cykloergometrze. W badaniu spoczynkowym i wysiłkowym oceniano wielkość MR w sposób półilościowy (w badaniu metodą doplera kolorowego) oraz ilościowy na podstawie porównania wielkości przepływów aortalnego i mitralnego wyznaczonych metodą doplera pulsacyjnego i ciągłego. Badano także wskaźniki geometrii LK i aparatu zastawki mitralnej. Wyniki: W badaniu spoczynkowym średnica LKw rożkurczu wynosiła 5,7±0,7 cm, w skurczu 4,l±0,8 cm, frakcja wyrzucania LK42±9%. Talia fali zwrotnej wzrosła z 4,6±0,4 mm w spoczynku do 5,6±1,9 mm po wysiłku; p<0,001. Frakcja fali zwrotnej (regurgitant fraction - RF) wzrosła po wysiłku u 62% badanych, zmalała zaś u 38%. W całej grupie średnia objętość fali zwrotnej (regurgitant volume - RV) wzrosła z 48,8±42,1 ml do 53,1±34,3 ml, zaś RFz 36±17% do 39±14%; p=ns. RV po wysiłku była istotnie większa u pacjentów z asymetrycznym kierunkiem strumienia MR w porównaniu z kierunkiem centralnym: 67,8±44,5 ml vs 43,2±23,7 ml; p<0,05, podobnie jak RF: odpowiednio 44±12% vs 36±14%; p<0,05. Asymetryczną MR miało 21 osób: 20 (95%) z zawałem dolnym i(lub) tylnym i 1 (5%) z zawałem przednim i(lub) bocznym; p<0,001. Wnioski: Zachowanie się niedomykalności mitralnej pod wpływem wysiłku fizycznego u pacjentów z umiarkowanym uszkodzeniem lewej komory jest zmienne. Głównym czynnikiem warunkującym nasilenie się niedomykalności jest asymetryczny kierunek strumienia fali zwrotnej odzwierciedlający dolno-tylną lokalizację zawału.