Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sztywność aorty u chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych

Autor:
Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
179
Strona końcowa:
185
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sztywność aorty, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, echokardiografia
Czytaj

Wprowadzenie: Miażdżyca niewątpliwie wpływa na funkcję ściany tętnic, a podwyższony poziom cholesterolu uważany jest za czynnik zmniejszający ich elastyczność. Cel pracy: Ocena sztywności aorty (aortic stiffness - SA) u osób z chorobą niedokrwienną serca. Materiał i metodyka: Do badań zakwalifikowano 120 kolejnych chorych (84 mężczyzn i 36 kobiet), w wieku 63,0 (±11,1) lat z chorobą niedokrwienną serca rozpoznaną na podstawie koronarografii. U wszystkich pacjentów zbierano dokładny wywiad ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynniki ryzyka miażdżycy, takie jak: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe oraz wywiad rodzinny. Ponadto przeprowadzono badanie fizykalne łącznie z pomiarem ciśnienia tętniczego skurczowego (systolic blood pressure - SBP) i rozkurczowego (diastolic blood pressure - DBP) techniką Korotkowa. Koronarografia została wykonana w standardowy sposób. Chorych podzielono na 4 podgrupy w zależności od liczby naczyń, w których stwierdzono istotne zwężenia. U wszystkich pacjentów wykonano przezklatkowe badanie echokardiograficz-ne. Poza standardowo ocenianymi parametrami, specjalną uwagę zwrócono na wskaźniki dotyczące aorty wstępującej: maksymalny wymiar aorty (aort/c max/ma/d/ameter-Aomax) oraz minimalny wymiaraorty (aort/c m/n/ma/d/ameter-Aomin). Sztywność aorty obliczano wg wzoru: SA=log (SBP/DBP)/Aomax-Aomin)/Aomin. Wyniki: W badanej grupie było 22 chorych z chorobą 1-naczyniową, 27 z chorobą 2-naczyniową, 44 z chorobą 3-naczyniową lub(i) zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz 27 osób bez zmian w tętnicach. Nie było różnic między osobami z chorobą 1-naczyniową, 2-naczyniową oraz bez istotnych zmian wtętnicach wieńcowych. Tylko pacjenci zchorobą 3-naczyniową cechowali się zwiększoną SA w porównaniu do podgrupy bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych (odpowiednio 7,56±1,62 vs 3,83±1,41; p<0,05). U chorych z większą SA stwierdzono wyższy poziom cholesterolu całkowitego. Podobnie pacjenci charakteryzujący się większą SA częściej chorowali na cukrzycę. Wnioski: U chorych z 3-naczyniową chorobą wieńcową SA jest większa niż u chorych z mniej nasilonymi zmianami w naczyniach. Podwyższony poziom cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu oraz cukrzyca związane są z większą SA wstępującej. Leczenie statynami może spowodować zahamowanie miażdżycy tętnic wieńcowych, jak również poprawia czynność aorty poprzez zmniejszenie jej sztywności.