Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przydatność tkankowej echokardiografii doplerowskiej w rozpoznawaniu zawału prawej komory

Autor:
Michał Kidawa, Jan Z. Peruga, Jarosław D. Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
4
Strona początkowa:
241
Strona końcowa:
246
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał prawej komory, diagnostyka, tkankowa echokardiografia doplerowska
Czytaj

Wprowadzenie: Rozpoznanie zawału prawej komory (right ventricular myocardial infarction - RVMI) towarzyszącego zawałowi ściany dolnej stanowi w dalszym ciągu wyzwanie, któremu trudno podołać dysponując tylko standardowym badaniem echokardiograficznym bądź zapisem EKG. Cel pracy: Ocena przydatności tkankowej echokardiografii doplerowskiej (tissue Doppler echocardiography - TDE) a w szczególności pomiaru prędkości skurczowej wolnej ściany prawej komory (TDE systolic velocity of right ventricular free wall - S'T) i wskaźnika Tei (local myocardial performance index of right ventricle - RVMPI), w ocenie funkcji skurczowej prawej komory i rozpoznawaniu RVMI. Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 52 pacjentów (wiek 51±10 lat; 20 kobiet) w ostrej fazie zawału serca ściany dolnej z proksymalną okluzją prawej tętnicy wieńcowej (right coronary artery - RCA), z rozpoznanym przy użyciu EKG zawałem prawej komory. RVMI został rozpoznany na podstawie uniesień odcinka ST>O,1 mV w oprowadzeniach prawokomorowych V4R-V6R. Dodatkowo dobrano pod względem płci i wieku oraz obecności czynników ryzyka grupę 52 pacjentów (wiek 51± 10 lat; 20 kobiet) z izolowanym zawałem serca ściany dolnej (myocardial infarction - Ml) z okluzją zlokalizowaną w RCA, u których w zapisie EKG nie obserwowano zmian charakterystycznych dla RVMI. Ponadto jako grupę kontrolną włączono 33 zdrowych ochotników bez chorób układu krążenia w wywiadzie, z prawidłowym wynikiem testu wysiłkowego (wiek 49±6 lat; 16 kobiet). Badanie TDE wykonywano w drugiej dobie zawału. W projekcji koniuszkowej czterojamowej po aktywowaniu TDE rejestrowano skurczowe S'T oraz rozkurczowe prędkości ruchu wolnej ściany prawej komory (wczesna E'T i późna A'T prędkość rozkurczowa) na wysokości pierścienia zastawki trójdzielnej. Ponadto mierzono w obrębie wolnej ściany prawej komory czas trwania wychylenia skurczowego (time of S'T duration - ETs'), czas skurczu izowolumetrycznego (isovolumetric systolic time of right ventricular free wall - ICTRV) i czas rozkurczu izowolumetrycznego (isovolumetric relaxation time of right ventricular free wall IRTRV) a następnie obliczano RVMPI. Wyniki: Najniższe wartości S'T występowały u pacjentów z RVMI, w porównaniu do chorych z izolowanym zawałem ściany dolnej i do grupy kontrolnej p<0,01, ponadto widoczny był trend do niższych wartości S'T u pacjentów z Ml w porównaniu do grupy kontrolnej p<0,06 (odpowiednio: 10,0±1,2 cm/s vs 14,3±2,3 cm/s vs 15,1±2,3 cm/s). Po wyznaczeniu krzywej ROC (Receiver Operating Characteristic) za wartość różnicującą pacjentów z RVMI w stosunku do chorych z izolowanym zawałem ściany dolnej uznano S'T<11 cm/s (czułość 82%, swoistość 92%, ujemna wartość predykcyjna 84%, dodatnia wartość predykcyjna 82%). U pacjentów z zawałem prawej komory RVMPI był znamiennie większy niż u chorych z izolowanym zawałem serca ściany dolnej, nie było istotnych różnic pomiędzy grupą kontrolną a pacjentami z Ml. Wnioski: Tkankowa echokardiografia doplerowska poprzez pomiar S'T i obliczenie RVMPI jest przydatna w rozpoznawaniu zawału prawej komory. S'T<=11 cm/s i RVMPI>0,76 stanowią czułe i swoiste wskaźniki różnicujące pacjentów z RVMI od chorych z izolowanym zawałem ściany dolnej.