Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Jak kontrolować rytm komór u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków na podstawie 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera?

Autor:
Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Artur Klimczak, Iwona Cygankiewicz, Jan Henryk Goch
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
4
Strona początkowa:
263
Strona końcowa:
266
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, kontrola rytmu, tachykardiomiopatia, niemiarowość rytmu
Czytaj

Odpowiednia kontrola rytmu serca jest podstawą właściwego leczenia pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków (atrial fibrillation - AF). Dla jej osiągnięcia, niezbędne jest spełnienie trzech niezależnych warunków: uzyskanie odpowiedniej średniej dobowej częstości rytmu (heart ratę -HRśr), redukcja incydentów tachyAF oraz zmniejszenie stopnia niemiarowości rytmu. 0 ile udowodniono, że w rytmie zatokowym obniżenie HRśr poprawia przeżycie, to brak jest takich danych u pacjentów z AF. Co więcej, zalecane wartości średniej nawet w standardach ACC/AHA/ESC mają charakter uznaniowy, a nie oparty na randomizowanych badaniach. Z kolei redukcja szybkich rytmów komór może wstrzymać rozwój tachykardiomiopatii, a nawet doprowadzić do istotnej poprawy funkcji hemodynamicznej lewej komory. Najmniej przebadanym zjawiskiem jest niemiarowość rytmu komór. Wiemy jedynie, na podstawie badań eksperymentalnych, że ma ona niezależny wpływ na występowanie tachykardiomiopatii, ale brak jest klinicznych badań oceniających ten problem u pacjentów z AF. Nie znamy również jaki jest wpływ leczenia na redukcję stopnia niemiarowości. Do oceny tego parametru wprowadzono współczynnik niemiarowości, którego przydatność i znaczenie kliniczne nie zostały udowodnione u pacjentów z AF. Dotychczasowe dane oraz badania własne sugerują, że do pełnej oceny odpowiedniej kontroli rytmu serca w AF niezbędne jest określenie wszystkich trzech wyżej wymienionych parametrów. Z dostępnych metod do tej analizy, najwłaściwszą jest 24-godzinny zapis EKG metodą Holtera (24HM). Zapewnia ona, poza standardowym opisem uwzględniającym minimalną, maksymalną i średnią częstość rytmu, wyliczenie incydentów szybkich rytmów komórw czasie AF (tachy AF) i parametrów niemiarowości rytmu serca. W chwili obecnej niezbędne wydaje się przeprowadzenie dużych, randomizowanych badań, które w sposób jednoznaczny określą metody kontroli i wskażą zalecane wartości rytmu serca u pacjentów z AF. Być może potrzebne będzie zweryfikowanie przynależności do klasy llb AHA/ACC wskazań do wykonania EKG metodą Holtera u pacjentów z AF celem kontroli rytmu serca.