Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badanie stężenia rozpuszczalnego receptora interleukiny 2 w surowicy chorych na twardzinę układową przed leczeniem i po leczeniu immunosupresyjnym

Autor:
Anna Lis-Święty, Ligia Brzezińska-Wcisło, Dominika Wcisło-Dziadecka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
165
Strona końcowa:
169
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
twardzina układowa, rozpuszczalny receptor interleukiny 2, leczenie
Czytaj

Cel pracy: Zbadanie przydatności określania stężenia rozpuszczalnego receptora interleukiny 2 (sIL-2R) w ocenie ciężkości choroby i wyników leczenia twardziny układowej (systemic sclerosis, SSc) za pomocą środków immunosupresyjnych. Materiał i metody: U 16 kobiet z szybko postępującą twardziną układową stosowano doustnie cyklofosfamid i prednizon przez 6-60 miesięcy. Stężenie sIL-2R w surowicy oznaczano metodą ELISA przed i po leczeniu oraz u 15 zdrowych kobiet (grupa kontrolna). Wyniki: ?rednie stężenia sIL-2R w SSc przed i po leczeniu były istotnie statystycznie wyższe w porównaniu z kontrolą, odpowiednio p<0,001 i p<0,05. ?rednie stężenie sIL-2R u chorych z SSc po leczeniu było istotnie statystycznie niższe w stosunku do wartości przed leczeniem (p<0,001). Stężenie sIL-2R dodatnio korelowało z wskaźnikiem skin score przed i po leczeniu (p<0,05). Nie stwierdzono istotnych korelacji między stężeniem sIL-2R a czasem trwania objawu Raynauda, stwardnień skóry i długościąterapii. Wnioski: Wyniki te sugerują, że oznaczanie stężenia sIL-2R w surowicy u chorych z SSc może być użytecznym parametrem w ocenie ciężkości choroby i monitorowaniu wyników leczenia.