Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: II Sympozjum Psychodermatologii i Łuszczycy z Udziałem Gości Zagranicznych (Brno, 12.05.2006)

Autor:
Anna Zalewska-Janowska, Jacek Szepietowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
3
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
216
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
sprawozdanie
Czytaj

Już po raz ciągu w okresie ostatnich dwóch lat nasi koledzy dermatolodzy z Republiki Czeskiej zorganizowali sympozjum poświęcone ważnym zagadnieniom psychodermatologii. Tym razem aspekty psychiczne były zogniskowane na łuszczycy, podczas gdy poprzednie spotkanie było poświęcone atopowemu zapaleniu skóry. II Sympozjum zostało zorganizowane pod zaszczytnym patronatem prezesa Czeskiego Towarzystwa Dermatologicznego, prof. Petera Arenbergera, a przygotowane przez ordynator dr Marię Se-lerovą, która organizowała także I Sympozjum w Nowym Jicinie oraz docenta Vladimira Vascu, kierownika I Kliniki Dermatologii i Wenerologii w Brnie. Na Sympozjum zaproszono gości zagranicznych: prof. Johna de Korte, psychologa z Kliniki Dermatologii, Uniwersytetu w Amsterdamie, który jest specjalistą od zagadnień jakości życia, oraz prof. Jacka Szepietowskiego z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergo-logii AM we Wrocławiu, a także dr Annę Zalewską-Janowską z Kliniki Dermatologii i Wenerologii UM w £odzi. Gości powitano wystawną kolacją zorganizowaną w restauracji uroczego zamku Spilberk, górującego na wzgórzu w centrum Brna, którego dostojną sylwetkę można było podziwiaæ z pokojów Hotelu International Best Western, w którym odbywały się obrady. Prof. John de Korte poświęcił swój wykład przekrojowemu omówieniu bardzo trudnego zagadnienia jakości życia związanego z chorobą (Health related quality oflife, HRQL). Zwrócił on uwagę na coraz większą liczbę cytowań w dostępnych bazach danych, tj. Medline, Embase, Pubmed, na temat coraz szerszego stosowania oceny jakości życia chorych pod wpływem stosowania różnych metod farmakologicznych. Co więcej, coraz więcej uwagi poświęca się także takim metodom leczenia, które podwyższałyby w sposób istotny wszystkie domeny jakości życia chorych. Klinika Dermato- logii w Amsterdamie jest wiodącą na poziomie światowym w niesieniu pomocy natury psychologicznej pacjentom z różnymi derma-tozami, czego wyrazem są między innymi liczne publikacje profesora de Korte i jego grupy w najbardziej prestiżowym piśmie dermatologicznym na świecie, a mianowicie „Journal of Investigati-ve Dermatology". W swoim wystąpieniu zwracał on dużą uwagę na wybór najodpowiedniejszego kwestionariusza badającego jakość życia w danej grupie chorych, tak, aby uzyskane wyniki były najbardziej przydatne w dalszym procesie terapeutycznym. Podkreślił on również szczególną rolę kwestionariusza SKINDEX-29jako prezentującego wysoką wartość merytoryczną do oceny HRQL u pacjentów z chorobami skóry. Kolejny wykład poświęcony był szeroko rozumianemu pojęciu świądu. Prof. Jacek Szepietowski omówił całościowo patogenezę świądu z uwzględnieniem czynników psychologicznych. Zwrócił szczególną uwagę na powiązania między stresem a świądem w wielu dermatozach. Istotne było przedstawienie problemów związanych z klasyfikacją świądu, jak i proponowanego postępowania terapeutycznego. Całość przekrojowego wykładu przeplatana była prezentacją wyników własnych badań. Dr Anna Zalewska-Janowska przedstawiła wyniki badań własnych na temat jakości życia, ogólnego stanu zdrowia oraz strategii radzenia sobie z chorobą przeprowadzone na grupie 100 chorych na łuszczycę zwykłą. Wykazano obniżenie jakości życia we wszystkich domenach u badanych w porównaniu z grupą osób zdrowych. Stwierdzono ponadto, że bierne strategie radzenia sobie z chorobą, tj. bezradność/beznadziejność i unikanie/ pesymizm, korelują z gorszą jakością życia, natomiast aktywne strategie, tj. duch walki, korelują z lepszą jakością życia. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność właściwej interwencji psychologicznej u chorych na łuszczycę, ze szczególnym uwzględnię niem procesu nauczania aktywnych strategii radzenia sobie z chorobą przewlekłą. Prof. Pavel Bartak, uprzedni kierownik Kliniki Dermatologii w Pradze, obecnie na emeryturze, pionier psychodermatologii w Czechach przedstawił wykład poglądowy na temat związków, na poziomie biochemicznym i molekularnym, między układem nerwowym a wysiewami zmian łuszczycowych, postulując wdrożenie odpowiednich metod psychoterapeutycznych jako integralnych w procesie leczenia chorych na łuszczycę, podobnie jak to się dzieje w innych krajach Europy, m.in. we Francji. Doc. Vladimir Vascu, aktualny kierownik Kliniki Dermatologii w Brnie przedstawił wykład na temat wybranych aspektów molekularnych łuszczycy, skupiając swoją uwagę na badaniach poli-morfizmu genów dla angiotensyny, TNF-a, RXR, RAE, MTHFR oraz metaloproteinaz (ACE, MMP-2). Grupa badawcza prowadzona przez doc. Vascu jest szczególnie zainteresowana aspektem neu-roimmunologicznej modulacji w łuszczycy, a także zbadaniem poli-morfizmu różnych genów i ich korelacji z parametrami jakości życia chorych na łuszczycę. Ciekawe doniesienie przedstawiła grupa prof. Semradovej, poprzedniego kierownika Kliniki Dermatologicznej w Brnie, zajmująca się psychoterapią grupową u chorych na łuszczycę. Pod wpły- wem wspomnianego leczenia prowadzonego przez 3 miesiące stwierdzono istotną poprawę stanu skóry ocenioną za pomocą PASI (Psoriasis area and severity index) and PDI (Psoriasis disabi-lity index). Niestety pewnym problemem był dla pacjentów, czas niezbędny do poddania się tej terapii, gdyż z grupy 29 osób, które wyraziły na nią zgodę (na 105 początkowo objętych badaniem), 3-miesięczne leczenie ukończyło 19 pacjentów. Organizatorzy dla zaproszonych gości przygotowali także program zwiedzania sławnego zamku w Sławkowie, z którego balkonu Napoleon Bonaparte w grudniu 1805 r. po wygranej bitwie pod Austerlitz, zwaną także „bitwą trzech cesarzy", wypowiedział sławne zdanie „żołnierze jestem z was zadowolony". Piszący te słowa byliśmy szczerze zdziwieni liczbą spotkań dermatologicznych odbywających się w weekend 12-14 maja 2006 r. w Brnie, gdyż Czeskie Towarzystwo Dermatologiczne objęło swym patronatem aż trzy ważne Sympozja: poświęcone czerniakowi, psychodermatologii oraz postępom dermatologii światowej. Serdecznie Kolegom gratulujemy aktywności!