Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane czynniki immunologiczne i biochemiczne ryzyka rozwoju retinopatii i nefropatii cukrzycowej u dzieci z cukrzyca typu 1

Autor:
Małgorzata Myśliwiec, Anna Balcerska, Katarzyna Zorena, Jolanta Myśliwska, Mirosława Nowacka, Paweł Lipowski, Krystyna Raczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
269
Strona końcowa:
273
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, retinopatia cukrzycowa, nefropatia cukrzycowa, NAG, TNF-a, IL-6
Czytaj

Wprowadzenie: Mimo prowadzenia licznych badań patomechanizm powstawania mikroangiopatii cukrzycowej pozostaje nadal nie do końca wyjaśniony. Cel pracy: Badanie związku między wczesną mikroangiopatią cukrzycową a cytokinami prozapalnymi oraz enzymem NAG i jego izoenzymami A i B w surowicy krwi i w moczu u dzieci z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 56 dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1 w wieku 13,6±3,74 roku. Grupę kontrolną stanowiło 35 zdrowych dzieci. U wszystkich pacjentów oznaczono dobowe wydalanie albumin w moczu, poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c), C-peptydu, a także poziom aktywności w moczu i w surowicy krwi enzymu NAG i jego izoenzymów A i B oraz TNF-a, IL-6 w surowicy krwi. U każdego pacjenta wykonano również całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie okulistyczne. Wyniki: Dzieci z długotrwałą cukrzycą typu 1 z rozpoznaną retinopatią cukrzycową (grupa 1, n=15) były starsze, charakteryzowały się też statystycznie znamiennym dłuższym czasem trwania choroby, wyższym poziomem HbA1c w porównaniu do pacjentów, u których nie rozwinęły się objawy retinopatii cukrzycowej (grupa 2, n=41). W grupie 1 u 12 pacjentów rozpoznano mikroalbuminurię, u 4 dzieci nadciśnienie tętnicze, natomiast u żadnego pacjenta bez objawów retinopatii cukrzycowej nie wykazano objawu nefropatii cukrzycowej. W grupie tej stwierdzono też znamiennie statystycznie wyższe średnie wartości aktywności TNF-a w surowicy krwi (p=0,01), aktywności enzymu NAG (p=0,002) i jego izoenzymów A (p=0,007) i B (p=0,001) w moczu, niż w grupie 2. Wartości stężenia IL-6 w surowicy krwi oraz aktywności enzymu NAG i jego izoenzymów A i B w surowicy krwi były wyższe w grupie 1 niż w grupie 2, ale różnice te nie były istotne statystycznie. Ponadto dzieci z grupy 2 w porównaniu z dziećmi zdrowymi wykazywały statystycznie znamiennie wyższe wartości aktywności TNF-a w surowicy krwi (p=0,016) oraz istotnie wyższe wartości aktywności enzymu NAG (p<0,001) i jego izoenzymów A (p<0,001) i B (p<0,001) zarówno w surowicy krwi, jak i w moczu. Wnioski: Podwyższony poziom TNF-a i IL-6 w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1, ale jeszcze bez objawów retinopatii cukrzycowej i bez mikroalbuminurii, wraz ze wzrostem aktywności enzymu NAG i jego izoenzymów zarówno w surowicy krwi, jak i w moczu, sygnalizują możliwość ujawnienia się w niedługim czasie zmian w narządzie wzroku oraz nerkach.