Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stan przednadciśnieniowy u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Autor:
Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Beata Mianowska, Elżbieta Czerniawska, Joanna Bodalska-Lipińska, Sławomir Chrul, Leszek Markuszewski, Jerzy Bodalski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
286
Strona końcowa:
291
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, stan przednadciśnieniowy, dzieci i młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Podwyższone ciśnienie tętnicze występujące u osób chorych na cukrzycę jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka przewlekłych powikłań narządowych choroby. Cel pracy: Ocena częstości występowania stanu przednadciśnieniowego u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 oraz analiza związku podwyższonego ciśnienia tętniczego z wybranymi parametrami kontroli metabolicznej i obecnością przewlekłych powikłań narządowych cukrzycy. Materiał i metody: Badaniami objęto 83 pacjentów w wieku 12,0-18,9 roku, z czasem trwania choroby 0,5-17,3 roku, bez stwierdzonego na podstawie przygodnych pomiarów nadciśnienia tętniczego. U osób tych przeprowadzono całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego. W oparciu o wielkość ładunku ciśnienia tętniczego zdefiniowano stan przednadciśnieniowy (ponad 40% wartości skurczowego i/lub rozkurczowego ciśnienia tętniczego >120/80 mmHg). Wśród czynników metabolicznych oceniono poziom HbA1c, dobowe zapotrzebowanie na insulinę, standaryzowany wskaźnik masy ciała (BMI-SDS) i stężenie lipidów w surowicy. Wydalanie albumin z moczem określono za pomocą metody immunoturbidometrycz-nej. Wykorzystując oftalmoskopię bezpośrednią i lampę szczelinową badano stan narządu wzroku. Aktywność wegetatywnego układu nerwowego oceniano za pomocą analizy zmienności rytmu serca. Wyniki: U 30 badanych (36,1%) rozpoznano stan przednadciśnieniowy. Pacjenci ze stanem przednadciśnieniowym w porównaniu do osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym charakteryzowali się starszym wiekiem (17,5±1,1 vs. 15,9±2,3 roku; p<0,001) i dłuższym czasem trwania choroby (7,3±4,7 vs. 4,7±3,4 roku; p=0,005). Grupy badanych nie różniły się od siebie istotnie statystycznie pod względem poziomu HbA1c, dobowej dawki insuliny, BMI-SDS i profilu lipidowego surowicy. Nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania mikroalbuminurii i retinopatii cukrzycowej w obu grupach. Pacjenci ze stanem przednadciśnieniowym cechowali się większą aktywnością części współczulnej autonomicznego układu nerwowego (LF/HF: 1,00±0,06 vs. 0,78±0,04; p=0,018). Wnioski: Stan przednadciśnieniowy jest często obserwowany u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Jego występowanie jest związane ze starszym wiekiem pacjentów oraz dłuższym czasem trwania choroby, natomiast nie wykazuje on związku z parametrami kontroli metabolicznej i występowaniem przewlekłych powikłań naczyniowych cukrzycy. Przesunięcie równowagi autonomicznego układu nerwowego w kierunku części współczulnej predysponuje do występowania stanu przednadciśnieniowego.