Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Narastający problem nadużywania alkoholu u dzieci i młodzieży w środowisku łódzkim

Autor:
Krzysztof Siniewicz, Violetta Sysa, Elżbieta Chruślińska, Wojciech Mazurowski, Marzena Wosik-Erenbek, Jarosław Paśnik, Zbigniew Krenc, Jadwiga Czerwińska, Jerzy Arendarczyk, Dorota Szałowska, Krzysztof Zeman
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
4
Strona początkowa:
273
Strona końcowa:
276
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dzieci i młodzież, nadużywanie alkoholu, problemy szkolne i rodzinne, stany emocjonalne
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach zwraca uwagę wyraźny wzrost liczby dzieci używających różnego rodzaju środków odurzających, w tym również alkohol. Celem pracy była ocena charakterystyki zatruć alkoholem u dzieci i młodzieży, hospitalizowanych na Oddziale Toksykologii Ośrodka Pediatrycznego w Łodzi w ciągu ostatnich 5 lat. Materiał i metody: Przeprowadzono analizę liczby dzieci leczonych na oddziale w latach 2000-2004 oraz analizę stopnia zatrucia opartego o objawy kliniczne i badania krwi. Ocenie poddano również tło socjalne, w tym warunki bytowe i rodzinne pacjentów. Wyniki: W latach 2000-2004 na Oddziale Toksykologii hospitalizowano ogółem 1939 dzieci, w tym z powodu ostrego zatrucia alkoholem - 510 dzieci. Stwierdzono wyraźne narastanie bezwzględnej liczby dzieci hospitalizowanych: w roku 2000 leczono 48, zaś w roku 2004 - 169 dzieci. Wśród pacjentów dominowały osoby w wieku 15-18 lat, ale ostatnio coraz częściej przyjmowane były dzieci młodsze, nawet w wieku poniżej 7 r.ż. Zawartość alkoholu w surowicy krwi mieściła się między 0,7 a 3,53 promila. Część dzieci pochodziła z rodzin niepełnych. W ostatnich latach znaczny odsetek stanowiły dzieci rodziców bezrobotnych. Wnioski: Bezwzględna i względna liczba dzieci hospitalizowanych z powodu zatrucia alkoholem uległa w ciągu ostatnich lat wyraźnemu wzrostowi. Obniża się też wiek hospitalizowanych i wzrasta odsetek zatrutych dziewcząt.