Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niepełnosprawność narządów ruchu w chorobach metabolicznych kości - doświadczenia Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości

Autor:
Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Kiliańska, Agnieszka Rusińska, Elżbieta Loba-Jakubowska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2006
Tom:
36
Numer:
4
Strona początkowa:
277
Strona końcowa:
280
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
niepełnosprawność, choroby metaboliczne kości, dzieci
Czytaj

W pracy omówiono stan kliniczny i leczenie 34 dzieci niepełnosprawnych, będących pod opieką Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości oraz Poradni Zaburzeń Metabolizmu Kostnego. U części z nich dysfunkcja narządów ruchu wynika z chorób wrodzonych układu kostno-stawowego, u pozostałych zaś jest następstwem choroby metabolicznej kości. Przedstawiono problemy zdrowotne, możliwości leczenia farmakologicznego i rehabilitacyjnego oraz sposoby zaopatrzenia ortopedycznego stosowanego u nich w ostatnich latach. U 20 spośród 34 dzieci przyczyną niepełnosprawności były złamania kręgów, przy czym szczególnie często dotyczyły one Th 11 i Th 12, lecz u większości dzieci obserwowano złamania kilku kręgów jednocześnie (17/ 20). Trwałe uszkodzenie układu kostno-stawowego stwierdzono u 12 pacjentów, natomiast zaburzenia proporcji ciała i deformacje kostne — u 12 dzieci. U wszystkich badanych stwierdzono niską masę kostną, co stanowiło wskazanie do zastosowania u nich preparatów wapnia i witaminy D w sposób przewlekły. U 12 spośród 34 dzieci (35,3%) stosowane były ponadto bisfosfoniany, w tym u 7 osób ich formy parenteralne (pamidronian), co wymagało okresowych hospitalizacji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że upośledzona funkcja narządów ruchu może być ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób metabolicznych kości (wtórnej osteoporozy lub osteopenii) w wieku rozwojowym. Z drugiej strony choroby te (niezależnie od etiologii) często przebiegająz licznymi złamaniami kości, w tym kręgów, co może prowadzić do czasowej niepełnosprawności, a nawet kalectwa narządów ruchu.