Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wartość prognostyczna małych zmian w spoczynkowym elektrokardiogramie dla ryzyka zgonu z powodu choroby układu krążenia oraz z powodu choroby niedokrwiennej serca w populacji generalnej

Autor:
Aleksandra Piwońska, Walerian Piotrowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
5
Strona początkowa:
307
Strona końcowa:
312
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
elektrokardiogram spoczynkowy, małe zmiany, umieralność
Czytaj

Wprowadzenie: W literaturze światowej istnieją badania dotyczące zależności pomiędzy zgonem a nieprawidłowymi zarówno dużymi, jak i małymi zmianami w elektrokardiogramie spoczynkowym. Niektóre z nich potwierdzają, że niespecyficzne małe zmiany zwiększają ryzyko zgonu z powodu choroby układu krążenia (ChUK). W Polsce problem wpływu małych zmian na ryzyko zgonu jak do tej pory nie był badany, zwłaszcza na tak dużej populacji. Cel pracy: Ocena wartości prognostycznej małych zmian (MZ) w elektrokardiogramie spoczynkowym dla ryzyka zgonu z powodu ChUK oraz choroby niedokrwiennej serca (ChNS) a także ocena ryzyka zgonu w zależności od lokalizacji małych zmian niedokrwiennych (mZN) na poszczególnych ścianach serca (boczna, dolna, przednia). Materiał i metodyka: 3 niezależne próby populacji mężczyzn i kobiet (5618 osób), w wieku 35-64 lata, zbadane w latach 1984,1988 i 1993, poddano obserwacji do roku 1998 odnotowując zgony. MZ (Qm: l3_i_3_6, obniżenie STm: IV3,Tm: V3) oraz mZN (małe Q lub ST lub T na każdej ze ścian bez mZN na pozostałych ścianach) analizowano jako niezależne predyktory zgonu ChUK i ChNS. Do obliczenia ryzyka względnego zgonu (RR) zastosowano modele hazardów proporcjonalnych Cox'a po adjustacji na wiek oraz zmiany inne niż analizowana (zarówno małe, jak i duże). Wyniki: Spośród 5618 osób, 764 osoby zmarły, 334 z powodu ChUK i 168 z powodu ChNS. W 362 EKG (6,4%) znaleziono MZ (174 u mężczyzn, 188 u kobiet). Najczęściej spotykaną zmianą u obu płci był załamek T. Wszystkie analizowane zmiany istotnie 2-3-krotnie zwiększały ryzyko zgonu z powodu ChUK (najsilniej STm - RR=2,2; 95%CI: 1,2-4,0) i ChNS (najsilniej Tm - RR=2,55; 95%CI: 1,5-4,5) u mężczyzn. U kobiet tylko obecność Tm zwiększała ryzyko zgonu ChUK (RR=2,0;95%CI: 1,1-3,7), a żadna z MZ nie wpływała na ryzyko zgonu z powodu ChNS. Analizując mZN na poszczególnych ścianach stwierdziliśmy, że u mężczyzn zmiany na ścianie dolnej i przedniej wiązały się z istotnie większym ryzykiem zgonu zarówno z powodu ChUK, jak i ChNS (najsilniejszy wpływ na ryzyko zgonu miały zmiany na ścianie dolnej). W populacji kobiet nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy mZN a ryzykiem zgonu z powodu ChUK lub ChNS. Wnioski: Niespecyficzne małe zmiany w elektrokardiogramie okazały się markerami zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego. Były istotnie, niezależnie od wieku i dużych zmian, związane z wyższym ryzykiem zgonu z powodu ChUK oraz ChNS u mężczyzn. W populacji kobiet tylko załamek T wiązał się z wyższym ryzykiem zgonu ChUK.