Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wartość wstępnego elektrokardiogramu w ocenie obszaru ostrego niedokrwienia w zawale mięśnia sercowego ściany dolnej

Autor:
Małgorzata Czechowska, Jarosław Gorący, Joanna Zielonka, Maciej Lewandowski, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
6
Strona początkowa:
391
Strona końcowa:
396
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
elektrokardiogram, zawał ściany dolnej, uniesienie odcinka ST
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach zwrócono uwagę na zależność obrazu elektrokardiograficznego (EKG) od angiograficznej lokalizacji zawału. Pewne cechy zapisu EKG pozwalają w przybliżeniu określić czy naczyniem dozawałowym jest gałąź okalająca (GO) lewej tętnicy wieńcowej, czy prawa tętnica wieńcowa (PTW). Cel pracy: Ocena wartości EKG w ocenie obszaru ostrego niedokrwienia w zawale ściany dolnej mięśnia sercowego. Materiał i metodyka: U 65 pacjentów hospitalizowanych z zawałem ściany dolnej, za pomocą standardowych metod statystycznych oceniano wzajemne korelacje obrazu EKG echokardiograficznego i angiograficznego. Wyniki: Wykazano zależność pomiędzy wysokością uniesienia ST (tST) w odprowadzeniach dolnościennych, a maksymalną aktywnością CKMB (izo-enzymy sercowe kinazy kreatynowej (CKMB max) (r=0,40; p=0,0004 dla odprowadzenia II, r=0,31; p=0,01 dla odprowadzenia III i r=0,30; p=0,01 dla odprowadzenia aVF), a także sumą uniesień ST we wszystkich odprowadzeniach a CKMB max (r=0,60; p=0,000001). Im większa ilość odprowadzeń EKG, w których rejestrowano TST, tym większy obszarzawału mierzony CKMB max (r=0,43; p=0,0003), gorsza frakcja wyrzutowa (r=-0,35; p=0,004) i większa ilość segmentów z zaburzeniami kurczliwości (r=0,47; p=0,00007). Dla zamknięcia PTW charakterystyczne było wyższe tST w odprowadzeniu III i głębsze iSl w I i aVL. W grupie z zajęciem GO dominowało większe tST w V5, V6 i większa ilość odprowadzeń EKG z tST. Wnioski: Badanie EKG pozwala na identyfikację tętnicy dozawałowej w zawale ściany dolnej. Suma wysokości tST we wszystkich odprowadzeniach świadczy o wielkości obszaru uszkodzenia mięśnia sercowego, mierzonego jako CKMB max. Rozległość zmian w EKG dobrze koreluje z wielkością obszaru ostrego niedokrwienia, mierzoną poziomem biochemicznych markerów martwicy mięśnia sercowego, nieco słabiej z obrazem echo-kardiograficznym. Tradycyjna terminologia określająca lokalizację zmian ST w EKG, nie zawsze odzwierciedla lokalizację regionalnych zaburzeń kurczliwości obserwowaną w badaniu echokardiograficznym.