Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skorygowana liczba klatek TIMI {corrected TIMI frame count) a funkcja prawej komory u chorych z ostrym zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki prawej tętnicy wieńcowej

Autor:
Michał Kidawa, Jan Z. Peruga, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Wierzchowski, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
6
Strona początkowa:
401
Strona końcowa:
407
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał prawej komory, perfuzja wieńcowa, dopler tkankowy
Czytaj

Cel pracy: Ocena szybkości napływu wieńcowego mierzonego za pomocą liczby klatekTIMI frame count (corrected TIMI frame count - cTFC) i wpływu tego parametru na funkcję skurczową prawej komory (rightventricle - RV) u pacjentów z zawałem prawej komory (right ventricular myocardial infarction - RVMI) poddanych zabiegowi pierwotnej angioplastyki prawej tętnicy wieńcowej. Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 74 pacjentów (wiek 52±9 lat, 31 kobiet) w ostrej fazie zawału serca ściany dolnej z proksymalną okluzją prawej tętnicy wieńcowej (right coronary artery - RCA), z współistniejącym zawałem prawej komory. RVMI został rozpoznany na podstawie uniesień odcinka ST>O,1 mV w oprowadzeniach prawokomorowych V4R-V6R. Wszyscy pacjenci z grupy badanej zostali poddani zabiegowi przezskórnej angioplastyki RCA, po którym uzyskano przepływ TIMI 3. Obrazy angiograficzne poddano następnie analizie i obliczano parametr cTFC. Był on równy liczbie klatek angiogramu pomiędzy zakontrastowaniem ujścia RCA a momentem dotarcia kontrastu do określonego punktu na obwodzie naczynia. Grupę badaną podzielono na dwie podgrupy- grupa I - 13 pacjentów (wolny przepływ) 40 > cTFC >21 i grupa II - 61 chorych (szybki przepływ) cTFC <21. Badanie TDE wykonywano w drugiej dobie zawału. Funkcja skurczowa prawej komory była oceniana za pomocą tkankowej echokardiografii doplerowskiej (tissue Dopplerechocardiography-TDE) w szczególności przez pomiar prędkości skurczowej wolnej ściany prawej komory (TDEsystolic velocityofright ventricularfree wali - S'T) i miejscowego wskaźnika Tei (local myocardial performance index of right ventricle -RVMPI). W projekcji koniuszkowej czterojamowej po aktywowaniu TDE rejestrowano skurczowe (S'T) oraz rozkurczowe prędkości ruchu wolnej ściany prawej komory (wczesna E'T i późna A'T prędkość rozkurczowa) na wysokości pierścienia zastawki trójdzielnej. Ponadto mierzono w obrębie wolnej ściany prawej komory czas trwania wychylenia skurczowego (time ofS'Tduration - ETS.), czas skurczu izowolumetrycznego (isovolumetric contraction time of right ventricularfree wali - ICTRV) i czas rozkurczu izowolumetrycznego (isovolumetric relaxation time of right ventricularfree wali - IRTRV) a następnie obliczano RVMPI. Wyniki: Najniższe wartości S'T występowały u pacjentów z wysokim cTFC, w porównaniu do chorych z cTFC<21; p<0,01 (8,l±l,0 cm/s vs ll,0±l,l cm/s; p<0,01). U pacjentów z wysokim cTFCRVMPI był znamiennie większy (0,88±0,lvs0,76±0,2; p<0,01). Odnotowano także znamiennie wyższą wczesną śmiertelność wewnątrzszpitalną w grupie I w porównaniu do pacjentów z niskimi wartościami cTFC (15% vs 5%). Wnioski: Wysokie wartości cTFC odzwierciedlające zwolniony przepływ w odpowiedzialnej za zawał prawej tętnicy wieńcowej, wiążą się z większym stopniem upośledzenia funkcji skurczowej prawej komory i wyższą śmiertelnością wewnątrzszpitalną.