Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ epizodów hipoglikemii na przewodnictwo nerwowe oraz na słuchowe i wzrokowe potencjały wywołane u dzieci z cukrzycą typu 1

Autor:
Marta Wysocka-Mincewicz, Hanna Trippenbach-Dulska, Barbara Emeryk-Szajewska, Beata Zakrzewska-Pniewska, Krzysztof Kochanek, Ewa Pańkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
22
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, dzieci, hipoglikemia, ABR, neuropatia cukrzycowa
Czytaj

Wprowadzenie: Hipoglikemia jest ostrym stanem zaburzeń gospodarki energetycznej całego organizmu, oddziałującym szczególnie na ośrodkowy układ nerwowy. Dotychczas nie udało się wykazać jej wpływu na obwodowy układ nerwowy. Celem pracy była ocena wpływu hipoglikemii o różnym nasileniu na czynność obwodowego układu nerwowego oraz słuchową i wzrokową drogę nerwową. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 97 dzieci w średnim wieku 15,4±2,16 roku, z cukrzycą typu 1 trwającą 8,11±2,9 roku (średnia HbA1c 8,58±1,06%). Wykonano badanie elektroneurograficzne nerwów: pośrodkowego, łokciowego, piszczelowego, strzałkowego i łydkowego oraz słuchowe (ABR) i wzrokowe (VEP) potencjały wykorzystując standardowe metody. Umiarkowane epizody hipoglikemii definiowano jako incydenty niskiej glikemii, wymagające pomocy drugiej osoby, ale bez utraty przytomności i/lub drgawek, natomiast występujące często w ciągu co najmniej roku. Epizod ciężkiej hipoglikemii definiowano jako incydent niskiej glikemii z utratą przytomności i/lub drgawkami. W zależności od rozkładu wykonano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA lub test H Kruskala-Wallisa. Wyniki: Podgrupy osób ze stwierdzonymi w wywiadzie epizodami hipoglikemii miały znamiennie gorsze wyniki wszystkich badanych parametrów przewodzenia w nerwie łydkowym (amplituda potencjału p<0,05, czas przewodzenia p<0,05, szybkość przewodzenia p<0,005) oraz amplitudę potencjału motorycznego w nerwie piszczelowym (p<0,005). W ABR stwierdzono wydłużenie latencji fali III oraz interwału I-III w podgrupach z hipoglikemiami w wywiadzie (oba testy p<0,05). Nie stwierdzono wpływu hipoglikemii na parametry VEP. Wnioski: Badanie wykazało wpływ epizodów hipoglikemii w wywiadzie na czynność wszystkich parametrów czynności nerwu łydkowego oraz na amplitudę w nerwie piszczelowym, a także na latencję fali III i interwał I-III w ABR. Epizody częstych, umiarkowanych hipoglikemii są silnym czynnikiem ryzyka uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, porównywalnym z wpływem kilku ciężkich hipoglikemii.