Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Interleukina 12 jako mediator antyangiogenny u dzieci z cukrzycą typu 1

Autor:
Katarzyna Zorena, Jolanta Myśliwska, Małgorzata Myśliwiec, Anna Balcerska, Paweł Lipowski, Krystyna Raczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
27
Strona końcowa:
31
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
IL-12, angiogeneza, cukrzyca typu 1, dzieci
Czytaj

Cel pracy: Celem badań było wykazanie wpływu IL-12 na rozwój późnych powikłań u dzieci z długotrwałą cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Przebadano łącznie 102 dzieci z długotrwałą cukrzycą typu 1 oraz 39 grupę dzieci zdrowych. Dzieci z długotrwałą cukrzycą typu 1 podzielono na podstawie badania okulistycznego oraz poziomu IL-12 na 3 grupy: grupa A – dzieci z retinopatią cukrzycową oraz IL-12>0 pg/ml; grupa B – dzieci z retinopatią cukrzycową oraz IL-12=0 pg/ml; grupa C – dzieci bez retinopatii oraz IL-12>0 pg/ml jak też IL-12=0 pg/ml. U dzieci z długotrwałą cukrzycą oznaczono dobowe wydalanie albumin w moczu, poziom HbA1c, C-peptydu, przeprowadzono całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie okulistyczne. Ponadto u wszystkich badanych dzieci oznaczono poziom IL-12 oraz TNF-a w surowicy, stosując wysokoczułe testy ELISA firmy R&D (USA). Wyniki: Grupa A charakteryzowała się wyższym poziomem IL-12 oraz brakiem TNFa=0 pg/ml w porównaniu do grupy B, u których nie wykryto IL-12=0 pg/ml, natomiast poziom wynosił TNFa>0 pg/ml. Ponadto grupa A różniła się znamiennie statystycznie niższym dobowym wydalaniem albumin w porównaniu z dziećmi z grupy B. U osób z grupy A wykryto tylko retinopatię, natomiast u dzieci z grupy B oprócz retinopatii stwierdzono również nefropatię oraz nadciśnienie tętnicze. Porównano także dzieci z grupy A z dziećmi z grupy C, które charakteryzowały się wykrywalnym lub niewykrywalnym poziomem IL-12>0 pg/ml, IL-12=0 pg/ml, ale także wykrywalnym poziomem TNFa>0 pg/ml. Była to grupa statystycznie znamiennie młodsza, z krótszym czasem trwania choroby, niższym poziomem białka CRP, HbA1c oraz niższym poziomem wydalania albumin z moczem. Ponadto w tej grupie nie wykryto późnych powikłań cukrzycowych: retinopatii, nefropatii oraz nadciśnienia tętniczego. Wnioski: Nasze badania sugerują, iż brak powikłań cukrzycowych wiąże się ze stanem równowagi między IL-12 i TNFa we wczesnym rozwoju cukrzycy typu 1 u dzieci. Natomiast jeśli przeważy IL-12, to wydaje się ona chronić przed nefropatią, ale nie chroni przed retinopatią cukrzycową.