Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Jakość życia chorych na łuszczycę: zależność od świądu, stresu i objawów depresyjnych

Autor:
Ewa Hrehorów, Adam Reich, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
23
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
jakość życia, DLQI, łuszczyca
Czytaj

Wprowadzenie: £uszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry. Ocenia się, że jest nią dotknięte około 1-3% naszej populacji. Z uwagi na swój przewlekły i nawrotowy przebieg, który jedynie częściowo może byæ kontrolowany leczeniem, łuszczyca może wywieraæ znaczący wpływ na jakość życia pacjentów. Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena wpływu łuszczycy na jakość życia dotkniętych nią pacjentów. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 102 chorych na łuszczycę w wieku od 16 do 82 lat (średnia 45,2±17,2 roku). Każdy z pacjentów poddany został badaniu dermatologicznemu, a następnie poproszony o udzielenie odpowiedzi na 10 pytań polskiej wersji wskaźnika wpływu dolegliwości skórnych na jakość życia (DLQI). Wszyscy pacjenci zostali podzieleni na podgrupy w zależności od płci, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, wykształcenia, zatrudnienia, typu łuszczycy, wywiadu rodzinnego w kierunku łuszczycy, obecności zmian skórnych w miejscach odsłoniętych, obecności świądu oraz zgłaszanej potrzeby wsparcia psychologicznego. Wszystkie wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Jakość życia oceniana według DLQI w badanej grupie chorych mieściła się w przedziale od 0 do 29 punktów (średnia 11,7±7,25 punktu). Stwierdzono, iż czynnikami istotnie negatywnie wpływającymi na jakość życia pacjentów z łuszczycą były: obecność świądu (DLQI wśród pacjentów z i bez świądu odpowiednio 12,3±7,0 i 6,5±6,8; p=0,01) oraz zgłaszana potrzeba wsparcia psychologicznego (średnia DLQI 15,0±8,0 vs. 10,6±6,6; p<0,01). Stopień obniżenia jakości życia zależał od nasilenia świądu (analogowa skala nasilenia świądu: r=0,48; p<0,001; kwestionariusz oceny nasilenia świądu: r=0,43; p<0,001), ciężkości stresu doświadczanego przed wystąpieniem zaostrzenia (skala samooceny stresu: r=0,52; p<0,001; skala Holmes i Rahe: r=0,32; p=0,001), nasilenia depresji (r=0,42; p<0,001) oraz długości trwania obecnego zaostrzenia choroby (r=0,23;p=0,02). Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdziæ, że łuszczyca wywiera negatywny wpływ na jakość życia pacjentów oraz może stanowiæ znaczący problem psychologiczny dla dotkniętych nią chorych.