Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena świadomości zagrożenia osteoporozą posteroidową u pacjentów z przewlekłymi chorobami skóry

Autor:
Monika Kobierzycka, Maria Cisło, Rafał Białynicki-Birula, Piotr Nockowski, Magdalena Simon-Błażewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
33
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
osteoporoza, glikokortykosteroidy, skóra, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: Stosowanie przewlekłej ogólnej terapii glikokortykosteroidowej jest jedną z najczęstszych przyczyn wtórnej osteoporozy, zwłaszcza przy jednoczesnym współistnieniu u tych pacjentów innych czynników ryzyka rozwoju tego schorzenia. Cel: Ocena, czy ryzyko wystąpienia tego powikłania jest brane pod uwagę podczas planowania i prowadzenia przewlekłej terapii glikokortykosteroidowej u pacjentów ze schorzeniami dermatologicznymi. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 57 pacjentów (39 kobiet i 18 mężczyzn) w wieku od 19 do 86 lat (średnio 53,8 roku), którzy byli przewlekle leczeni preparatami glikokortykosteroidowymi z powodu występujących u nich schorzeń dermatologicznych, takich jak: pęcherzyca zwykła (12 pacjentów), pemfigoid pęcherzowy (6 pacjentów), układowy toczeń rumieniowaty (22 pacjentów), zapalenie skórno-mięśniowe (8 pacjentów), chłoniak skóry T-limfocytowy (4 pacjentów), piodermia zgorzelinowa (3 pacjentów) oraz fasciitis eosinophilica (1 pacjent) i łysienie plackowate (1 pacjent). Wyniki: Czas terapii glikokortykosteroidami wynosił od 6 miesięcy do 10 lat (średnio 2,8 roku). W przypadku 8,8% pacjentów leczenie trwało od 0,5 do 1 roku, u 61,4% od ponad 1 roku do 5 lat, a u 29,8% pacjentów ponad 5 lat. W przeprowadzonych badaniach zakres informacji na temat osteoporozy oceniono jako satysfakcjonujący u 15 spośród 57 przebadanych pacjentów (26,3%), fragmentaryczny u 20 (35,1%), a niedostateczny u 22 chorych (38,6%). Najlepszym poziomem wiedzy na temat osteoporozy wykazali się pacjenci w grupie wiekowej 41-50 lat. Gorszą wiedzą wykazali się pacjenci w grupie wiekowej <40. r.ż., jeszcze słabszą w grupie 51-60 lat, a najsłabszą w grupie >61 lat, gdzie ponad połowa pacjentów nie znała zagadnień związanych z osteoporozą. Złamania kostne wystąpiły u 12 pacjentów (7 kobiet i 5 mężczyzn) (21,1%). Pacjenci, u których nie występowały złamania kości, w większym odsetku wykazywali brak wiedzy na temat osteoporozy w porównaniu z pacjentami, u których występowały złamania kości. Najmniejszą wiedzę na temat osteoporozy stwierdzono u chorych leczonych od 0,5 do 1 roku, a największą u osób leczonych od 12 do 60 miesięcy. Lekarz był źródłem informacji o osteoporozie jedynie u 12 pacjentów (21,1%). 60% chorych informację na ten temat uzyskało ze środków masowego przekazu, w tym 10,55% również od lekarza. Blisko 1/3 pacjentów nie miała żadnej wiedzy na temat osteoporozy. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że podczas stosowania przewlekłej glikokortykosteroidoterapii z powodu schorzeń dermatologicznych zbyt rzadko uwzględniony jest niekorzystny wpływ tego leczenia na występowanie ubytku gęstości kości oraz za często zapomina się o konieczności wdrażania odpowiedniej profilaktyki i leczenia tego powikłania.