Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena skuteczności leczenia grzybicy paznokci flukonazolem (Fluconazole firmy Polfarmex) w dawce 300 mg raz w tygodniu - 59% całkowitego wyleczenia

Autor:
Eugeniusz Baran, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Ewa Plomer-Niezgoda, Anna Czarnecka, Joanna Maj, Maria Cisło
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
1
Strona początkowa:
47
Strona końcowa:
51
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
flukonazol, grzybica paznokci, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybica paznokci jest najczęstszą postacią powierzchownej infekcji grzybiczej. W wielu zarówno otwartych, jak podwójnie ślepych próbach donoszono o dobrej skuteczności i bezpieczeństwie terapii grzybicy paznokci. Cel pracy: Ocena skuteczności leczenia grzybicy paznokci flukonazolem w dawce 300 mg/tydz. przez 6 miesięcy w grzybicy paznokci rąk i 12 miesięcy w grzybicy paznokci stóp. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 45 pacjentów z grzybicą paznokci stóp i 2 z grzybicą paznokci rąk w wieku od 18 do 70 lat. Do próby kwalifikowano osoby ze zmianami chorobowymi obejmującymi co najmniej 20% płytki paznokciowej. Grzybica była rozpoznawana na podstawie badania bezpośredniego. W każdym przypadku założono również hodowlę. Wyniki: Leczenie flukonazolem ukończyło 34 pacjentów. Do ostatecznej oceny skuteczności leczenia brano pod uwagę 39 pacjentów, włączając 3 pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu wystąpienia objawów niepożądanych, oraz 2 pacjentów, którzy zrezygnowali z powodu niezadowalającego efektu terapii po 8 miesiącach. Uzyskano całkowite wyleczenie mikologiczne i kliniczne u 23 (59%) pacjentów, u 11 (28,2%) doszło do wyleczenia mikologicznego w dniu zakończenia leczenia oraz do poprawy klinicznej, a u 5 (12,8%) badanych efekt terapii był niekorzystny. U 1 pacjenta po 2 miesiącach od zakończenia obserwowano nawrót infekcji. Wnioski: 1. Flukonazol w dawce 300 mg/tydz. jest lekiem skutecznym w leczeniu grzybicy paznokci. 2. Flukonazol w terapii pulsowej stosowany przez wiele miesięcy jest lekiem bezpiecznym i dobrze tolerowanym.