Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wiedza, postrzeganie własnych kompetencji oraz udzielanie porad z zakresu wybranych behawioralnych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

Autor:
Zofia Słońska, Agnieszka Borowiec, Marta Makowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
19
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pielęgniarki, wiedza, postrzeganie kompetencji, poradnictwo, behawioralne czynniki ryzyka chorób układu krążenia
Czytaj

Wprowadzenie: W przypadku poradnictwa mającego na celu zapobieganie występowaniu lub modyfikację behawioralnych czynników ryzyka chorób układu krążenia, szczególna rola przypada pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Obok badań potwierdzających znaczną przydatność pielęgniarek w promocji zdrowia i profilaktyce, istnieją badania wskazujące na braki w wiedzy i umiejętnościach pielęgniarek, dokonywanie przez nie nieadekwatnej oceny własnych kompetencji a także udzielanie porad bez wystarczającego przygotowania. Cel pracy: Ocena poziomu wybranych elementów wiedzy pielęgniarek POZ, adekwatności dokonywanej przez nie oceny własnych kompetencji oraz określenie częstości udzielanych świadczeń z zakresu poradnictwa dotyczącego dwóch behawioralnych czynników ryzyka chorób układu krążenia, tj. sposobu odżywiania oraz aktywności fizycznej, a także identyfikacja związków między posiadaną przez pielęgniarki wiedzą, oceną własnych umiejętności oraz udzielaniem porad w zakresie sposobu odżywiania i aktywności fizycznej. Materiał i metodyka: Dane będące przedmiotem analizy pochodzą z badania przeprowadzonego w grupie 500 pielęgniarek POZ zatrudnionych w Warszawie stanowiących 71,1% próby wylosowanej z rejestru pielęgniarek i położnych Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Badanie ograniczono do dwóch kategorii pielęgniarek: pielęgniarek praktyki i środowiskowo-rodzinnych. Informacje zebrano metodą wywiadu bezpośredniego na przełomie 2005/2006. Realizację badania w terenie przeprowadził TNS OBOP na zlecenie Instytutu Kardiologii. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu programu SPSS PL for Windows. Istotność związków między zmiennymi sprawdzono za pomocą testu Chi-kwadrat. Wyniki: Uzyskane dane wskazują na fakt niewystarczającej wiedzy pielęgniarek dotyczącej poradnictwa z za kresu żywienia i aktywności fizycznej. Tylko 4,2% pielęgniarek odpowiedziało poprawnie na cztery z pięciu uwzględnionych w badaniu pytań dotyczących kwestii o zasadniczym znaczeniu dla prawidłowego sposobu odżywiania, a największa grupa, stanowiąca 49% badanych, jedynie na dwa z powyższych pytań. Na trzy kluczowe pytania dotyczące Body Mass lndex poprawnie odpowiedziało jedynie 32,2% badanych pielęgniarek. Minimalną dawkę wysiłku fizycznego potrzebnego zdrowemu człowiekowi w celu zapobiegania chorobom układu krążenia określiło prawidłowo 50,3% pielęgniarek. Swoje umiejętności w zakresie poradnictwa żywieniowego przeceniało 49,2% pielęgniarek, a 26,2% w odniesieniu do poradnictwa związanego z aktywnością fizyczną. Uznanie własnych umiejętności za wystarczające sprzyjało udzielaniu porad. Zarówno w przypadku poradnictwa żywieniowego, jak i związanego z aktywnością fizyczną, istotnie częściej udzielały porad te pielęgniarki, które uznały swoje umiejętności za wystarczające. Wnioski: Istnieje konieczność uruchamiania różnych form ustawicznego kształcenia pielęgniarek, w tym organizowanych w miejscu pracy, wraz z okresową kontrolą ich umiejętności a także konieczność nasilenia nadzoru nad udzielanym przez pielęgniarki POZ poradnictwem z zakresu behawioralnych czynników ryzyka chorób układu krążenia.