Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ autonomicznego układu nerwowego na czynność serca w warunkach podstawowych i po prowokacji testem na stole uchylnym u osób z padaczką idiopatyczną w okresie między napadami

Autor:
Jerzy Przegaliński, Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński, Wojciech Brzozowski, Andrzej Tomaszewski, Marek Prasał, Marta Tynecka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
26
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
padaczka, omdlenie, test pochyleniowy, katecholaminy
Czytaj

Wprowadzenie: Istotną rolę w patofizjologii padaczki ogrywają zaburzenia neurohormonalne, w tym szczególnie nieprawidłowości w produkcji i wychwytywaniu katecholamin. Cel pracy: Ocena czynności układu autonomicznego u chorych z idiopatyczną padaczką w okresie między napadami. Materiał i metodyka: Badanie przeprowadzono u 21 osób (12 mężczyzn i 9 kobiet w wieku od 21 do 72 lat, średnia 44,4± 11,3 lat) z padaczką idiopatyczną. Wykonywano 12-odprowadzeniowe badanie elektrokardiograficzne (EKG) spoczynkowe oraz monitorowanie holterowskie. Oceniano następujące parametry: maksymalna, minimalna oraz średnia częstość rytmu serca, analiza czasowa zmienności rytmu serca (heart ratę va-riability- HRV) (SDNN, SDANN, SDNN lndex, rMSSD, pNN50). Po około 2 godzinach od rozpoczęcia monitorowania wykonywano test pionizacyj-ny według protokołu westminsterskiego. Pół godziny przed testem oraz pól godziny po nim wykonywano zapis EKG. Oceniano: czas trwania QT (średnia z 12 odprowadzeń), wskaźnik rozproszenia QT (QTdispersion index-Ql\) wg wzoru QTI = (odchylenie standardowe QT: średnia QT) * 100. Ponadto pół godziny przed testem oraz pół godziny po nim pobierano 0,5 ml krwi na oznaczenie stężeń amin katecholowych w surowicy; stężenie katecholamin w surowicy krwi oznaczano metodą chromatografii gazowej wysokociśnieniowej (high performance liquidchromatography- HPLC). Wyniki: Zaburzenia rytmu stwierdzono u 6 chorych. Wskaźnik rozproszenia QT istotnie zmniejszył się po wykonaniu testu pionizacji (3,8±0,87 vs 3,l±0,8). Chorzy z mniejszą minimalną akcją serca charakteryzowali się niższymi wskaźnikami dyspersji odstępu QT. Wykazano istotny spadek stężeń zarówno noradrenaliny (460,l±78,4 vs 392,2±70,7), adrenaliny (60,8±10,6 vs 57,15±10,5), jak i dopaminy (35,12±11,9 vs 33,52±11,78). Ujawniono ujemną korelację między zawartością noradrenaliny a rMSSD oraz pNN50. Chorzy z wyższymi stężeniami adrenaliny cechowali się wydłużonym odstępem QT. Wnioski: W czasie wykonywanego testu pochyleniowego u chorych na padaczkę idiopatyczną występuje spadek stężeń noradrenaliny, adrenaliny i dopaminy, a także spadek wartości QTI. Wydłużenie odstępu QT u chorych z padaczką i wyższymi stężeniami adrenaliny może stanowić podłoże do powstawania zaburzeń rytmu. Chorzy z padaczką idiopatyczną wymagają okresowej kontroli kardiologicznej obejmującej spoczynkowy zapis EKG, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera i test pochyleniowy w związku z często współistniejącymi u nich zaburzeniami rytmu serca.