Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena czynników ryzyka wystąpienia pęknięcia wolnej ściany serca z towarzyszącą tamponadą u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST

Autor:
Zbigniew Bednarkiewicz, Maciej Tymiński, Jakub Foryś, Jan Z. Peruga, Jarosław D. Kasprzak, Ewa Trzos, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
34
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pęknięcie wolnej ściany, tamponadą, zawał serca z uniesieniem odcinka ST, czynniki prognostyczne
Czytaj

Wprowadzenie: Pęknięcie wolnej ściany serca w przebiegu zawału serca występuje u 1 do 8% chorych. Następstwem jest ostra lub podostra tamponada worka osierdziowego. Powikłanie obarczone jest bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą nawet 100%. Cel pracy: Ocena częstości występowania pęknięcia wolnej ściany serca oraz czynników predysponujących do jego wystąpienia u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (ST-elevation myocardial infarction - STEMI). Materiał i metodyka: Analizą retrospektywną objęto 1860 chorych hospitalizowanych w okresie 01.01.2003-31.12.2005 w II Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z powodu STEMI. 1749 chorych leczonych było angioplastyką wieńcową, u 111 chorych, ze względu na brakzgody na leczenie inwazyjne, zastosowano leczenie trombolityczne. Do analizy czynników prognostycznych wystąpienia pęknięcia wolnej ściany zastosowano metodę regresji logistycznej. Wyniki: Pęknięcie wolnej ściany z tamponadą wystąpiło u 19 chorych (1,02% ogółu chorych), w tym u 6 chorych w formie podostrej. Czternaście przypadków zanotowano w grupie chorych leczonych trombolitycznie (12,6% chorych w tej grupie), 5 w grupie leczonej pierwotną angioplastyką wieńcową (0,28% chorych). Niezależnie od stosowanej metody leczenia pęknięcie wolnej ściany występowało częściej u: kobiet (68% vs 38% chorych; p=0,0029,0R=3,6), chorych z zawałem ściany przedniej (79% vs 52% chorych; p=0,0099,0R=3,44), starszych (74 vs 58 lat; p=0,0006), z niższą frakcją wyrzutową lewej komory (34% vs 47%, p=0,0004). Nie stwierdzono istotnej różnicy w występowaniu pęknięcia wolnej ściany u chorych z pierwszym i kolejnym zawałem (0,97% vs 1,28%; p=0,42). Najsilniejszym czynnikiem zwiększającym ryzyko pęknięcia wolnej ściany jest stosowanie leczenia trombolitycznego (74% vs 5%; p<0,0001, OR=50,3). Wnioski: Leczenie STEMI angioplastyką wieńcową zmniejszyło ryzyko pęknięcia wolnej ściany serca. Najsilniejszym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia pęknięcia wolnej ściany serca z tamponadą worka osierdziowego jest stosowanie leczenia trombolitycznego.