Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: VIII Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej. Warszawa 28-30.06.2006 r.

Autor:
Marcin Grabowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
70
Strona końcowa:
71
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sprawozdanie
Czytaj

W dniach 28-30 czerwca 2006 r. w Centrum Dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie odbyły się ósme już „Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej" (VIII WDFK). Tegoroczny program zaplanowano na trzy dni. W przeddzień konferencji, 28 czerwca, wraz z rejestracją uczestników, można było wziąć udział w sesji satelitarnej „Kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia" oraz w forum klinicznym „Nowoczesne leczenie ostrych zespołów wieńcowych - spojrzenie okiem praktyka" (sesjom przewodniczyli: prof. Grzegorz Opolski, doc. Adam Witkowski, prof. Andrzej Budaj, doc. Krzysztof Filipiak, prof. Kazimierz B. Suwalski, dr Janusz Kochman). Wykłady dotyczyły m.in.: postępowania przed leczeniem inwazyjnym, specyfiki przeprowadzania zabiegów angioplastyki oraz farmakoterapii okołozabiegowej, wczesnej oceny skuteczności zabiegu, nowoczesnych strategii pomostowania tętnic wieńcowych, standardów opieki ambulatoryjnej nad pacjentami po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych. Nie zabrakło również prezentacji wybranych przypadków klinicznych. 29 czerwca, Dzień Farmakologii i Farmakoekonomiki, zdominowały sesje dydaktyczne. Tradycyjnie rozpoczęto dwoma sesjami pod patronatem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego: „Farmakologia" (sesji przewodniczyli prof. Marek Kowalczyk i prof. Ewa Widy-Tyszkiewicz) oraz„Farmakoekonomika" (sesji przewodniczyli prof. JacekSła-wiński i dr Maciej Niewada). Następnej, pt. „Epidemiologia schorzeń sercowo-naczyniowych - nowe dane dotyczące pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej" (przewodniczący: dr Jacek Imiela i dr Robert Małecki), patronował Oddział Warszawski Towarzystwa Internistów Polskich. Poświęcona była omówieniu danych epidemiologicznych z programu SPOK dotyczących pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, występowania: choroby wieńcowej, cukrzycy, niewydolności nerek, podeszłego wieku, choroby nerek. Sesje popołudniowe rozpoczęła zorganizowana przez II Klinikę Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie sesja pt. „Zaburzenia rytmu" (sesji przewodniczyli prof. Hanna Szwed i dr Mariusz Pytkowski). Wykłady dotyczyły m.in.: najczęstszych problemów chorych z wszczepionym stymulatorem, codziennej opieki lekarskiej nad pacjentem z automatycznym kardiowerterem-defibrylatorem. Ostania sesja odbywała się pod patronatem Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii i dotyczyła fazy przedszpitalnej leczenia ostrych zespołów wieńcowych: „Ostre zespoły wieńcowe - faza przedszpitalna" (sesji przewodniczyli prof. Jacek Dubiel i prof. Jacek Kubica). Poruszono w niej m.in. zagadnienia: roli leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych w postępowaniu przedszpitalnym, roli nowoczesnych leków fibrynolitycznych, optymalizacji przedszpitalnego ratownictwa medycznego w ostrych zespołach wieńcowych, w tym miejsca telemedycyny i transmisji EKG, docelowego modelu 24-godzinnej kardiologii inwazyjnej w Polsce. Równocześnie w trakcie trwania wykładów, na Małej Sali odbywały się warsztaty echokardiograficzne - „Echokardiografia w diagnostyce choroby wieńcowej", w trakcie której przeprowadzono teletransmisję z wysiłkowego badania echokardiograficznego; warsztaty stymulacji serca - „Kiedy farmakoterapia wymaga pomocy, czyli komu i jaki stymulator serca" i warsztaty ergo-spirometryczne - „Ergospirometryczne próby wysiłkowe i tomografia wielorzędowa w diagnostyce chorób serca i płuc". Dzień drugi Konferencji, nazwany Dniem Kardiologicznym, rozpoczęto cieszącymi się ogromnym zainteresowaniem warsztatami elektrokardiograficznymi „EKG w ostrych stanach kardiologicznych" i „EKG w zaburzeniach rytmu" na Małej Sali oraz konferencją prasową w Auli Głównej Centrum z udziałem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Adama Torbickiego, Konsultantów Wojewódzkich oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii, prof. Grzegorza Opolskiego. Poruszono problemy opieki kardiologicznej w Polsce i podsumowano spotkanie konsultantów z dnia poprzedniego. Sesje dydaktyczne otwierała sesja pod patronatem Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii dotycząca fazy szpitalnej „Ostre zespoły wieńcowe-faza szpitalna" (sesji przewodniczyli prof. Maria Krzemińska-Pakuła i prof. Lech Poloński). Poruszono: aktualne problemy terapii chorych z ostrym zespołem wieńcowym w Polsce, zagadnienia optymalnej wyceny procedur kardiologii inwazyjnej oraz omówiono kryteria kształtowania optymalnej sieci ośrodków kardiologii inwazyjnej. Po południu można było wziąć udział w sesjach dydaktycznych: „Blaski i cienie skojarzonej terapii hipolipemizującej" (przewodniczący: doc. Marek Kuch i doc. Artur Mamcarz), zorganizowanej przez Katedrę i Klinikę Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz „Inhibitory konwertazy i antagoniści receptora dla angiotensyny - razem czy osobno?" (przewodniczący: prof. Grzegorz Opolski i doc. Krzysztof J. Filipiak), której organizatorem była I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej. W obu sesjach omówiono zagadnienia związane z potencjalnymi korzyściami ze stosowania terapii skojarzonej; w pierwszej - terapii łączącej statyny i fibraty, w drugiej - inhibitory konwertazy i antagonistów receptora dla angiotensyny. Równocześnie w sali wystawowej odbyła się moderowana sesja plakatowa, w której swoje prace zaprezentowali młodzi lekarze oraz studenci ze studenckich kół naukowych (przewodnicząca Jury - prof. B. Tarchalska-Kryńska, członkowie Jury: doc. Artur Mamcarz, prof. Waldemar Karnafel, dr Rafał Dąbrowski). Streszczenia prac oryginalnych zostały opublikowane w suplemencie „Polskiego Przeglądu Kardiologicznego". W tym roku przyznano m.in. dwie nagrody JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. W sumie w konferencji zarejestrowało swój udział ponad 800 uczestników. Za uczestnictwo w konferencji uczestnikom przyznano 18 punktów edukacyjnych. Przebieg Konferencji uatrakcyjniła wystawa firm farmaceutycznych, ciesząca się dużym zainteresowaniem uczestników Dni Farmakoterapii. Lista wyróżnionych w sesji posterowej prac oryginalnych oraz fotomigawki z Konferencji dostępna jest na stronie internetowej: http://www.amwaw.edu.pl/cardiology/. Kolejna - IX edycja WDFK odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2007 r., a informacje o niej zamieszczone będą na stronie internetowej: http://www.amwaw.edu.pl/cardiology/.