Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena odległych wyników po operacjach przepuklin pachwinowych u dzieci - porównanie technik operacyjnych

Autor:
Janusz Jabłoński, Karolina Bajon, Renata Gawrońska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
44
Strona końcowa:
47
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
przepuklina pachwinowa, metoda Mitchell-Banksa, dzieci, odległe wyniki
Czytaj

Wprowadzenie: Przepuklina pachwinowa jest najczęstszą chorobą, wymagającą leczenia chirurgicznego u dzieci. Jest to wpukle-nie się zawartości jamy brzusznej (najczęściej pętli jelita) do worka przepuklinowego przez naturalne otwory wrodzone lub nabyte, zwane wrotami przepukliny. U dzieci worek przepuklinowy stanowi niezarośnięty wyrostek pochwowy otrzewnej, który w warunkach prawidłowych ulega zamknięciu około 12 tygodnia życia płodowego. Przepuklina pachwinowa u dzieci ma najczęściej charakter wrodzony. Występuje ona częściej u chłopców niż u dziewczynek; stosunek ten wynosi 1:4-1:10. Dziecko z rozpoznaną przepukliną pachwinową bez względu na wiek powinno być kwalifikowane do zabiegu operacyjnego; nieleczona przepuklina może ulec uwięźnięciu, a zawarte w worku przepuklinowym narządy jamy brzusznej - martwicy. Klasyczna technika operacyjna polega na otwarciu kanału pachwinowego, wypreparowaniu worka przepuklinowego, jego oddzieleniu od powrózka nasiennego i szypuły naczyniowej oraz na proksymalnym podkłuciu i podwiązaniu. Metoda Mitchell-Banksa polega na wypreparowaniu worka przepuklinowego bez otwierania kanału pachwinowego. Oryginalnie metoda ta jest stosowana u noworodków. Do najczęstszych powikłań operacji przepuklin pachwinowych należy nawrót przepukliny. Celem pracy była ocena częstości nawrotów po otwartych operacjach przepuklin pachwinowych u noworodków, niemowląt oraz dzieci do 6 r.ż. z uwzględnieniem rodzaju stosowanej techniki operacyjnej. Materiał i metody: Analizie poddano grupę 641 pacjentów Kliniki Chirurgii i Onkologii Dziecięcej w Łodzi w wieku do 6 r.ż., operowanych z powodu przepuklin pachwinowych w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2004 r. W badanej grupie 536 pacjentów operowano metodą z otwarciem kanału pachwinowego, a 105 - metodą Mitchell-Banksa. Ilość nawrotów oceniono na podstawie ankiet własnego projektu. Wyniki: Stwierdzono 9 nawrotów przepukliny po operacji klasycznej (1,68%) oraz 1 nawrót po operacji metodą Mitchell-Banksa (0,952%), przy czym był to nawrót wczesny. Wnioski: Technika Mitchell-Banksa może być zalecaną techniką operacyjną dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat.