Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cholecystolitotomia jedną z metod leczenia kamicy pęcherzykowej u dzieci z wrodzoną sferocytozą

Autor:
Dariusz Piotrowski, Stanisław Warchoł, Anna Klukowska, Joanna Pacholska, Elżbieta Świątek-Rawa, Anna Kamińska, Przemysław Wzorek, Robert Jopowicz, Wiaczesław Puchalski, Andrzej Kamiński
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
48
Strona końcowa:
52
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
sferocytoza wrodzona, kamica pęcherzykowa, cholecystolitotomia
Czytaj

Wprowadzenie: Sferocytoza wrodzona należy do niedokrwistości hemolitycznych, spowodowanych defektem budowy błony komórkowej erytrocytów ze skróceniem przeżycia krwinek czerwonych i ich nadmiernym rozpadem. Typowy obraz choroby obejmuje żółtaczkę, niedokrwistość, splenomegalię i kamicę pęcherzykową. Istotnym elementem leczenia tej choroby jest usunięcie śledziony - operacja redukuje proces hemolizy, prowadząc do znaczącego wydłużenia czasu przeżycia krwinek, zmniejszenia ryzyka wystąpienia hemolizy i kamicy żółciowej. Kamica żółciowa występuje u ok. 20-60% pacjentów ze sferocytozą wrodzoną, a jej objawowa postać stanowi wskazanie do splenektomii z cholecystektomią lub cholecystolitotomią. Cel pracy: Ocena wyników cholecystolitotomii u pacjentów z wrodzoną sferocytozą. Materiały i metody: W celu oceny skuteczności cholecystolitotomii poddano badaniom kontrolnym 10 pacjentów (2 płci żeńskiej i 8 płci męskiej) z wrodzoną sferocytozą, u których w latach 1994-2005 zastosowano leczenie operacyjne, polegające na jednoczesnym wycięciu śledziony i rewizji pęcherzyka żółciowego z usunięciem złogów z jego światła. Wiek pacjentów wynosił od 3,5 do 16,5 roku (średnio 11 lat). Czas obserwacji pacjentów po splenektomii i cholecystolitotomii wynosił od 6 miesięcy do 8 lat (średnio 3,5 roku). Do wszystkich pacjentów rozesłano ankietę zawierającą pytania na temat aktualnego stanu zdrowia, powikłań choroby, przyjmowanych leków. Następnie poddano ich kontroli ambulatoryjnej z badaniem klinicznym, badaniami laboratoryjnymi funkcji wątroby oraz badaniem ultrasonograficznym i scyntygraficznym wątroby i dróg żółciowych. Wyniki: W badaniu ankietowym zgłoszono znaczny odsetek nawrotów kamicy pęcherzykowej (5/10) oraz okresowych dolegliwości bólowych (5/10). Jedna z pacjentek została poddana cholecystektomii z powodu kamicy objawowej. Do kontrolnych badań ambulatoryjnych w klinice zgłosiło się 7 pacjentów. Kamicę pęcherzykową stwierdzono u 2 dzieci. Nieprawidłową czynność pęcherzyka żółciowego pod postacią obniżonej frakcji wyrzutowej (EF<35%) wykazano u 4 pacjentów. Wnioski: Uzyskane wyniki przemawiają za wyborem cholecystektomii w leczeniu kamicy żółciowej w przebiegu sferocytozy wrodzonej ze względu na znaczne ryzyko nawrotu kamicy pęcherzykowej, nieprawidłową czynność pęcherzyka oraz występowanie bólu brzucha po cholecystolitotomii.