Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie ropniaka opłucnej u dzieci - doświadczenie jednego ośrodka

Autor:
Maciej Murawski, Mariusz Sroka, Leszek Komasara, Andrzej Gołębiewski, Piotr Czauderna
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
88
Strona końcowa:
91
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
drenaż opłucnej, dzieci, leczenie fibrynolityczne, ropniak opłucnej, torakoskopia
Czytaj

Wprowadzenie: Ropniak opłucnej jest powikłaniem występującym w 0,6% zapaleń płuc u dzieci. Leczenie ropniaków opłucnej nadal stanowi kontrowersyjny problem, a zainteresowanie tym tematem wiąże się m.in. z brakiem standardowych reguł postępowania. Materiał i metody: Od września 2004 r. do marca 2006 r. w Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży AM w Gdańsku z powodu ropniaka opłucnej było leczonych 11 dzieci (6 dziewczynek i 5 chłopców). Mediana wieku wynosiła 5 lat. U 3 dzieci zmiany umiejscowione były po prawej stronie, u 7 - po lewej, au1 pacjenta - obustronnie. W leczeniu stosowano antybiotykoterapię, drenaż jamy opłucnowej, leki fibrynolityczne oraz procedury chirurgiczne (torakoskopia, torakotomia). Wyniki: U wszystkich dzieci stosowano antybiotykoterapię. Dwoje pacjentów leczonych było tylko za pomocą drenażu jamy opłucnowej, odpowiednio 12 i 11 dni. Leczenie fibrynolityczne zastosowano u 7 pacjentów. Torakoskopię wykonano u 9 dzieci (w 1 przypadku obustronną). U 6 pacjentów zabieg przeprowadzono w ciągu 7 dni od przyjęcia do kliniki. W 3 przypadkach nie uzyskano poprawy. U 2 z tych dzieci wykonano retorakoskopię, w 1 przypadku uzyskując rozprężenie płuca. Torakotomię wykonano u 2 pacjentów - u 1 dziecka przeprowadzono dekortykację, w drugim przypadku konieczne było usunięcie części martwiczo zmienionego płuca. U żadnego dziecka nie obserwowano powikłań po torakoskopii. Czas hospitalizacji wynosił od 14 do 52 dni. W przypadku „wczesnej" torakoskopii czas hospitalizacji był krótszy, niż w przypadkach, w których zabieg wykonywano później (mediana odpowiednio 19,5 i 34 dni). Wnioski: Torakoskopia jest zabiegiem bezpiecznym i efektywnym, który wydaje się być metodą z wyboru w przypadku ropniaka opłucnej z pasmami włóknistymi tworzącymi przegrody i komory. Wcześniejsza interwencja chirurgiczna związana jest z krótszym czasem hospitalizacji.