Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wybuchu oddechowego i ekspresji receptorów dla TNF-a na granulocytach obojętnochłonnych u dzieci z ciężkimi oparzeniami

Autor:
Janusz Piotr Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Ewa Andrzejewska, Sławomir Chrul, Wojciech Kuzański, Anna Sikora
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
95
Strona końcowa:
99
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych, ekspresja receptorów, oparzenia, dzieci
Czytaj

Celem pracy była ocena wybuchu oddechowego granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej oraz ekspresji receptorów p55 i p75 dla TNF-a na powierzchni tych komórek u dzieci z ciężkimi oparzeniami. Materiał i metody: Badaniami objęto 17 pacjentów (11 chłopców i 6 dziewczynek) z ciężkimi oparzeniami (mediana wieku - 18 miesięcy), z powierzchnią oparzenia (TBSA) od 10 do 25%, o typie oparzeń mieszanych (IIa/IIb/III stopień). Grupę porównawczą stanowiło 21 dzieci w takim samym wieku, bez cech procesu zapalnego. Oceny ww. wskaźników immunologicznych dokonywano z zastosowaniem cytometrii przepływowej i przy użyciu zestawu odczynnikowego BURSTTEST lub przeciwciał monoklonalnych znakowanych fluoresceiną lub fikoerytryną. Wyniki: Zaobserwowano istotny wzrost zdolności granulocytów obojętnochłonnych do inicjowania wybuchu oddechowego u dzieci z ciężkimi oparzeniami po zakończonym leczeniu w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Ponadto wykazano znamienny spadek ekspresji receptorów p55 i p75 dla TNF-a na powierzchni tych komórek po zakończeniu leczenia w stosunku do wartości uzyskanych w 12-24 godziny po oparzeniu. Wnioski: Ocena prezentowanych wskaźników immunologicznych wskazuje na udział TNF-a i reaktywnych związków tlenu w patogenezie SIRS (systemic inflammatory response syndrome) w przebiegu ciężkich oparzeń u dzieci i może być wykorzystywana w praktyce klinicznej w aspekcie diagnostycznym i rokowniczym.