Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Lekki uraz głowy u dzieci - czy hospitalizacja i badanie radiologiczne są konieczne w każdym przypadku? badania ankietowe wśród chirurgów dziecięcych

Autor:
Maciej Bagłaj, Jolanta Ładogórska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
1
Strona początkowa:
100
Strona końcowa:
105
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
lekki uraz głowy, dzieci, badanie radiologiczne
Czytaj

Cel pracy: Zasadniczym celem badań prospektywnych było określenie praktykowanych obecnie sposobów postępowania u dzieci z lekkim urazem głowy w różnych oddziałach chirurgii dziecięcej w Polsce i ustalenie, czy istnieje konieczność podjęcia aktywnych działań w kierunku stworzenia algorytmu postępowania, mającego stanowić wskazówkę w codziennej praktyce klinicznej z uwzględnieniem warunków funkcjonowania oddziałów chirurgii i traumatologii dziecięcej w naszym kraju. Materiał i metody: 119 chirurgów dziecięcych z 42 oddziałów chirurgii dziecięcej w Polsce wzięło udział w badaniach ankietowych na temat lekkiego urazu głowy u dzieci. Ankieta obejmowała część szczegółową, opartą o jeden przykład kliniczny urazu głowy u 11-letniego chłopca bez nieprawidłowych objawów neurologicznych i 16 pytań dotyczących prezentowanego scenariusza oraz 5 pytań natury ogólnej. Ankieta była wypełniana anonimowo. Wyniki: Spośród ankietowanych chirurgów 101 osób miało I stopień specjalizacji lub odbywało szkolenie zgodnie z nowym trybem systemu specjalizacji. ?redni staż pracy w oddziale chirurgii dziecięcej wynosił 8,55 roku. Część szczegółowa ankiety wykazała, że ponad 75% ankietowanych chirurgów dziecięcych wskazała konieczność wykonania badania radiologicznego i hospitalizacji u pacjenta z lekkim urazem głowy, u którego wystąpiły wymioty po urazie bez innych niepokojących objawów. Odpowiedzi dotyczące innych scenariuszy klinicznych, choć oparte na podanym przykładzie, jednoznacznie potwierdziły, że linijne złamanie kości pokrywy czaszki, niepamięć wsteczna oraz wystąpienie krótkotrwałego epizodu utraty przytomności stanowią bezwzględne wskazanie do hospitalizacji odpowiednio dla 84%, 81,5% i 70,6% chirurgów dziecięcych. Jednocześnie tylko 15,1% z nich określiło konieczność wykonania badania tomograficznego w przypadku stwierdzenia złamania kości czaszki. W części ogólnej ankiety 29,4% ankietowanych uważa badanie radiologiczne za konieczne w każdym przypadku lekkiego urazu głowy u dziecka, natomiast 23,5% wskazuje na konieczność hospitalizacji u każdego dzieci z takim urazem. Wnioski: Różnorodność opinii na temat postępowania diagnostycznego i terapeutycznego wśród szkolących się chirurgów dziecięcych w Polsce wydaje się jednoznacznie wskazywać na konieczność formalnego opracowania algorytmu postępowania w lekkich urazach głowy u dzieci, dostosowanego do warunków funkcjonowania oddziałów chirurgii dziecięcej w Polsce.