Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zależność pomiędzy stężeniem NT-proBNP i funkcją skurczową lewej komory ocenianymi 6 miesięcy po zawale mięśnia sercowego leczonego metodą pierwotnej angioplastyki z uzyskaniem pełnej rewaskularyzacji wieńcowej

Autor:
Iwona Szadkowska, Jan Henryk Goch, Henryk Stępień, Łukasz Polak, Krzysztof Chiżyński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
95
Strona końcowa:
99
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
NT-proBNP, zawał serca, pierwotna angioplastyka, frakcja wyrzutowa
Czytaj

Wprowadzenie: Leczenie zawału mięśnia sercowego (ZS) metodą pierwotnej angioplastyki (primary coronary angioplasty - PCI) ma na celu zmniejszenie obszaru martwicy i zapobieganie rozwojowi niewydolności serca. Najczęściej stosowanym parametrem dla oceny pozawałowego uszkodzenia mięśnia sercowego jest frakcja wyrzutowa (ejection fraction - EF). Dodatkowo stężenia peptydów natriuretycznych typu B mogą odzwierciedlać stopień dysfunkcji lewej komory. W sferze badań pozostaje jeszcze problem ambulatoryjnego wykorzystania oznaczania N-końcowego fragmentu mózgowego propeptydu natriuretycznego typu B (N-terminal pro-brain natriuretic peptide - NT-proBNP) dla identyfikacji pacjentów z obniżoną EF po przebytym ZS leczonym metodą PCI. Cel pracy: Ocena zależności pomiędzy stężeniem NT-proBNP a funkcją skurczową lewej komory ocenianymi 6 miesięcy po zawale mięśnia sercowego leczonego metodą PCI z uzyskaniem pełnej rewaskularyzacji wieńcowej. Materiał i metodyka: Do badania zakwalifikowano 155 kolejnych chorych po przebytym przed 6 miesiącami pierwszym wżyciu ZS z uniesieniem odcinka ST leczonych metodą PCI z implantacją stentu (zmiana w tętnicy pozawałowej była zwężeniem izolowanym). Badanie echokardiograficzne oraz oznaczenie stężenia NT-proBNP wykonano 6 miesięcy po ZS. Wyniki: U 43 (28%) pacjentów stwierdzono obniżenie EF<55% (grupa badana), prawidłową EF miało 112 (72%) chorych (grupa kontrolna). W analizie jednoczynnikowej parametrami znamiennie związanymi z obniżoną EF były klasa NYHA oraz stężenie NT-proBNP. W analizie wieloczynnikowej tylko stężenie NT-proBNP powyżej mediany (271,9 pg/ml) było niezależnie związane z EF<55%. Współczynnik korelacji pomiędzy wartością EFa stężeniem NT-proBNP ocenianymi po 6 miesiącach wynosił r—0,51 (p<0,001), a optymalnym punktem odcięcia była wartość 445 pg/ml. Wnioski: 1. Około 1/3 badanych (28%) miała obniżoną EF po 6 miesiącach po ZS leczonym metodą PCI z uzyskaniem pełnej rewaskularyzacji wieńcowej. 2. Stężenie NT-proBNP oznaczane 6 miesięcy po ZS było jedynym czynnikiem niezależnie związanym z EF<55% ocenianą w tym okresie. 3. Optymalnym punktem odcięcia dla stężenia NT-proBNP wskazującym na obniżenie EFw badaniu echokardiograficznym była wartość 445 pg/ml.