Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza wyników leczenia wstrząsu kardiogennego - obserwacja dwuletnia

Autor:
Ewa Trzos, Jan Zbigniew Peruga, Zbigniew Bednarkiewicz, Małgorzata Kurpesa, Grażyna Józefowicz-Okonkwo, Karina Wierzbowska-Drabik, Magdalena Bugała, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
101
Strona końcowa:
106
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, wstrząs kardiogenny, wyniki leczenia, rokowanie
Czytaj

Wprowadzenie: Dostępnych jest niewiele opracowań dotyczących korzyści z zastosowania wczesnej rewaskularyzacji u starszych chorych z zawałem serca powikłanym wstrząsem. Szczególnie w odniesieniu do tych osób brak jest jednolitych kryteriów selekcji do pierwotnej angioplastyki wieńcowej (primary coronary intervention - PCI). Cel pracy: Ocena wczesnych oraz odległych wyników leczenia chorych z zawałem powikłanym wstrząsem. Materiał i metodyka: Do badania włączono 137 chorych przyjętych do Kliniki we wstrząsie kardiogennym. Do PCI zakwalifikowano 105 pacjentów (76,6%), a do leczenia zachowawczego pozostałych 32 (23,4%). Chorych podzielono na dwie grupy: grupa 1 - poniżej 75 roku życia (105 chorych) oraz grupa 2 - w wieku 75 lat i więcej (32 chorych). Oceniano wczesne oraz odległe, do 5 lat, przeżycie po zawale powikłanym wstrząsem. Zidentyfikowano najważniejsze czynniki kliniczne istotne dla wystąpienia złożonego punktu końcowego, jak: zgon, ponowny zawał, czy udar mózgu. Wyniki: Skuteczność PCI (TIMI 2 lub 3) była znamiennie niższa w grupie starszej - 53,2% vs 78,3% (p<0,5). Częstość przebytych zawałów oraz odsetek chorych z niewydolnością serca, niewydolnością nerek, zmianami wielonaczyniowymi były w tej grupie znamiennie wyższe. W okresie wewnątrzszpitalnym zmarło 61 (44,5%) chorych. ?miertelność w grupie chorych <75 lat była znamiennie niższa w porównaniu z grupą pacjentów >75 lat- 37,1% vs 68,8%. Najniższa śmiertelność- 27,9% była wśród chorych z grupy 1 poddanych wczesnej rewaskularyzacji (PCI). W grupie 2 natomiast, wysoka śmiertelność nie zależała od wyboru postępowania w ostrym okresie zawału. W obserwacji odległej śmiertelność w grupie 1 była również znamiennie niższa w porównaniu z grupą 2 - 14/63 (22,2%) vs 6/9 (66,7%). Podobnie odsetek ponownych zawałów serca, udarów mózgu oraz zabiegów rewaskularyzacji, był w grupie 1 niższy w porównaniu z grupą 2. W analizie wieloczynnikowej zmienne, które miały istotny wpływ na wystąpienie złożonego punktu końcowego, jak: zgon sercowy, zawał i zabieg rewaskularyzacji, to wiek (0R=l,83) oraz nieskuteczne PCI (OR=6,01). Wnioski: 1. PCI w leczeniu chorych z zawałem serca powikłanym wstrząsem przynosi istotne korzyści w grupie chorych poniżej 75 roku życia. 2. U chorych powyżej 75 lat korzyści zzastosowania PCI nie są jednoznaczne.