Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wpływu torakotomii bocznej na rozwój skolioz u pacjentów z koarktacją aorty

Autor:
Marek Rocławski, Robert Sabiniewicz, Piotr Potaż, Andrzej Smoczyński, Adam Lorczyński, Michał Bieniecki, Jan Ereciński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
111
Strona końcowa:
115
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
skoliozą, torakotomia boczna, koarktacją aorty
Czytaj

Wprowadzenie: Chirurgia w obrębie klatki piersiowej, a w szczególności torakotomia boczna wykonywana we wczesnym dzieciństwie, jest powiązana z rozwojem skrzywień bocznych kręgosłupa u pacjentów z wadami wrodzonymi serca. Cel pracy: Określenie wpływu torakotomii bocznej stosowanej w leczeniu operacyjnym koarktacji aorty na rozwój skrzywień bocznych kręgosłupa. Materiał i metodyka: Ocenie poddana została grupa 64 pacjentów z koarktacją aorty. Materiał podzielono na dwie grupy. W przebiegu badania wykluczono 7 pacjentów niespełniających kryteriów przyjęcia do żadnej z grup. Pierwszą grupę stanowiło 45 pacjentów, u których wadę korygowano operacyjnie przy użyciu torakotomii bocznej lewej. Druga grupa złożona była z 12 chorych leczonych nieoperacyjnie poprzez zabieg poszerzania zwężenia balonikiem i implantację stentu. Charakterystyka obu grup była porównywalna. Pacjentom wykonano badanie ortopedyczne oraz dokonano oceny zdjęć kręgosłupowych. Wyniki: 62% operowanych oraz25% nieoperowanych pacjentów wykazywało kliniczną skoliozę. Stopień skrzywienia wahał się pomiędzy 10 a 33°. ?redni stopień skrzywienia w grupie operowanej wyniósł 17 ° a w grupie nieoperowanej 11 °. 89% operowanych pacjentów ze skoliozą miało skrzywienia zlokalizowane w piersiowym odcinku kręgosłupa, a u 48% z nich wykryto skrzywienia piersiowe lewostronne. W grupie pacjentów leczonych nieoperacyjnie wszystkie skrzywienia były prawostronne. Skoliozą w grupie operowanej występowała u 63% mężczyzn i u 60% kobiet. Wnioski: Występowanie skolioz u pacjentów z koarktacją aorty po torakotomii bocznej jest znacząco wyższe niż po leczeniu nieoperacyjnym oraz w populacji ogólnej. Częstość pojedynczych skrzywień lewostronnych w odcinku piersiowym u pacjentów po torakotomii bocznej jest wyższa niż u chorych leczonych nieoperacyjnie oraz niż w skoliozie idiopatycznej. Stosunek kobiet do mężczyzn ze skoliozą po torakotomii jest znacznie niższy niż w skoliozie idiopatycznej.