Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Patomechanizmy uszkodzeń centralnego układu nerwowego u pacjentów poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego

Autor:
Renata Wojtyńska, Maciej Rachwalik, Wojciech Kustrzycki
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
131
Strona końcowa:
136
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
patomechanizm, centralny układ nerwowy, CABG, krążenie pozaustrojowe, by-pass sercowo-płucny
Czytaj

W pracy dokonano przeglądu wybranych patomechanizmów związanych z operacją rewaskularyzacji mięśnia serca w krążeniu poza ustrojowym. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (ischemic heart dieases-IHD) leczonych inwazyjnie za pomocą pomostowania aortalno-wieńcowego (coronary artery bypass grafting- CABG), istnieje wysokie ryzyko powikłań w obrębie centralnego układu nerwowego (c.u.n.). Negatywne skutki uszkodzenia mózgu występują w postaci zaburzeń neurologicznych, neuropsychologicznych oraz funkcjonowania psychicznego pacjenta i są skutkiem działania czynników przedoperacyjnych, okołooperacyjnych i pooperacyjnych. Obecnie na świecie podejmowane są intensywne badania, zmierzające do oceny powikłań w obrębie tkanki mózgowej w kontekście zastosowania różnych metod inwazyjnego leczenia chorób serca oraz poznania patomechanizmów tych uszkodzeń.