Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ujawnienie się choroby trzewnej u dzieci w zależności od sposobu żywienia

Autor:
Krystyna Mowszet, Agata Piasecka, Magdalena Reich, Barbara Iwańczak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
21
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba trzewna, karmienie naturalne, gluten, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnich latach obserwuje się zmianę obrazu klinicznego choroby trzewnej. Zmniejsza się liczba przypadków postaci klasycznej, a zwiększa się częstość rozpoznawania atypowych celiakii. Coraz więcej doniesień podkreśla ochronną rolę karmienia naturalnego w rozwoju choroby trzewnej. Toczy się również dyskusja nad właściwym czasem wprowadzenia glutenu do diety niemowląt. Cel pracy: Ocena wpływu czynników żywieniowych: długości karmienia naturalnego i czasu wprowadzania glutenu do diety na okres ujawnienia się choroby trzewnej u dzieci. Materiał i metodyka: Przeprowadzana analiza obejmuje 109 dzieci w wieku od 8 miesiąca życia do 18 roku życia z rozpoznaniem choroby trzewnej. Rozpoznanie celiakii postawiono na podstawie wyniku badania histopatologicznego wycinka błony śluzowej jelita cienkiego oraz oceny przeciwciał przeciw endomysium i/lub transglutaminazie tkankowej. Oceniono wystąpienie choroby trzewnej do 2 roku życia i później w zależności od długości karmienia piersią i czasu wprowadzenia glutenu. Wyniki: Dzieci karmionych wyłącznie piersią do 5 miesiąca i/lub dłużej obserwowano 39 (37,8%), karmionych piersią krócej (1-4 miesięcy) - 42 dzieci (38,5%), karmionych sztucznie od urodzenia - 25 dzieci (22,9%). Średni czas wprowadzenia glutenu w grupie dzieci karmionych piersią 5 miesięcy i dłużej oraz sztucznie od urodzenia był podobny i wynosił odpowiednio: 7,92 miesiąca i 7,8 miesiąca. Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między długością karmienia naturalnego a czasem wystąpienia pierwszych objawów choroby trzewnej i jej rozpoznaniem. U 81 dzieci (74,3%) gluten do diety wprowadzono przed 10 miesiącem życia. Wykazano istotny wpływ czasu rozpoczęcia ekspozycji na gluten na wystąpienie pierwszych objawów klinicznych celiakii. Najczęstszym objawem klinicznym choroby trzewnej u dzieci do 2 roku życia był niedobór masy ciała (93,3%), natomiast w grupie dzieci powyżej 2 roku życia dominowały bóle brzucha - 64,1%. U 88 (80,7%) dzieci pierwsze objawy kliniczne choroby trzewnej ujawniły się już przed 24 miesiącem życia. Tylko 45 (51,1 %) z tych pacjentów zostało w tym czasie skierowanych do kliniki i zdiagnozowanych. Wnioski: 1. Nie wykazano statystycznie istotnej różnicy w ujawnieniu się choroby trzewnej we wczesnym dzieciństwie i później w zależności od sposobu karmienia - naturalne i sztuczne. 2. Wczesne wprowadzenie glutenu do diety prowokuje wcześniejsze wystąpienie objawów klinicznych choroby trzewnej. 3. Gluten wprowadzany był do diety niemowląt wcześniej niż obowiązujące standardy żywieniowe. 4. Dzieci z objawami sugerującymi chorobę trzewną są zbyt późno kierowane do badań diagnostycznych.