Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tolerancja mleka o obniżonej zawartości laktozy MINILA w hipolaktazji typu dorosłych

Autor:
Wojciech Cichy, Jarosław Walkowiak, Aleksandra Lisowska, Katarzyna Wysoka-Gryczka, Marian Krawczyński
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
28
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
hipolaktazja typu dorosłych, mleko ubogolaktozowe, tolernacja
Czytaj

Wprowadzenie: Hipolaktazja typu dorosłych uważana jest za stan fizjologiczny. W przebiegu hipolaktazji może dochodzić do wystąpienia zaburzeń trawienia i wchłaniania laktozy. W przypadku pojawienia się objawów klinicznych mamy do czynienia z nietolerancją laktozy. Powyższa sytuacja kliniczna ograniczać może spożywanie mleka i jego przetworów. Cel pracy: Ocena tolerancji mleka o obniżonej zawartości laktozy przez osoby z nietolerancją laktozy typu dorosłych. Materiał i metodyka: Do badań włączono 30 zdrowych osób w wieku od 7 do 35 lat z nietolerancją laktozy typu dorosłych (nieprawidłowy wynik wodorowego testu oddechowego + objawy kliniczne). 3 osoby zostały wykluczone ze względu na rozpoznanie zespołu jelitowego przerostu bakteryjnego we wstępnym teście oddechowym. Stąd w zasadniczej fazie badań udział brało 27 zakwalifikowanych osób. U wszystkich badanych oceniono tolerancję mleka o obniżonej zawartości laktozy MINILA z zastosowaniem wodorowego testu oddechowego. W grupie 22 osób porównano występowanie objawów klinicznych (bóle brzucha, liczba i konsystencja stolców, występowanie kruczeń i przelewań w skali ilościowej bądź porządkowej) w trakcie stosowania diety zwykłej oraz spożywania mleka o obniżonej zawartości laktozy. Badając występowanie różnic wartości analizowanych parametrów pomiędzy badanymi grupami wykonano nieparametryczny test Wilcoxona (zmienne powiązane), badając rozkład cech w badanych grupach posłużono się testem McNamary. Uzyskane wyniki przedstawiono jako medianę ±SEM. Wyniki: U wszystkich badanych udokumentowano prawidłowy wynik testu z obciążeniem mlekiem o obniżonej zawartości laktozy. Oceniając objawy kliniczne w dwóch 5-dniowych okresach diety zwykłej oraz spożywania mleka o obniżonej zawartości laktozy nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w odniesieniu do liczby stolców w okresie obserwacji (4,5±0,2 vs 4,0±0,3) oraz skumulowanych wartości skali bólu brzucha (0±0,7 vs 0±0,5), konsystencji stolców (O,5±O,3 vs 0±0,4) i występowania kruczeń (0±0,9 vs 1,5±0,8). Nie stwierdzono także występowania różnic odsetka dni z bólem brzucha (0±8,6 vs 0±6,8%), nieprawidłowymi stolcami (12,5±5,9 vs 0±6,1%) i występowaniem kruczeń (0±10,1 vs 20,0±9,0%) oraz odsetka nieprawidłowych stolców! 12,5±6,3 vs 0±6,2%) w obydwu badanych okresach. Podobnie, rozkład występowania bólów brzucha, nieprawidłowych stolców oraz kruczeń nie różnił się statystycznie istotnie. Wnioski: Mleko o obniżonej zawartości laktozy jest dobrze tolerowane przez osoby z nietolerancją typu dorosłych.